Актуални новини

 

ОБЯВА

Във връзка с получено писмо от НСОРБ с вх. № К-95/08.01.2015 г.
относно: Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
По програмата могат да кандидатстват :
1. Всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ – ЕПЖБ, ЕПК с минимален брой апартаменти в сградите – 36 самостоятелни апартамента.
2. ВАЖНО: За целта е необходимо да се регистрира ЕДНО сдружение на собствениците за цялата сграда, независимо от броя на входовете в нея.
3. Сдружението трябва да вземе решение за обновяването на сградата с минимум 67% собственост на идеални части от общите части в сградата.
4. Сдружението на собствениците подава заявление за кандидатстване по образец пред общината.
5. Общината осъществява прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение или отхвърляне.
6. Ще бъдат финансирани мерки: дейности по конструктивно укрепване на сградата - обновяване на общите части на сградата (покрив, фасада, стълбищна клетка и др.).
Мерки по енергийна ефективност: - топлоизолация и подмяна на дограма; ремонт или подмяна на вътрешни инсталации; изграждане на инсталации за ВЕИ (соларни панели); ремонт на ел. инсталацията в общите части на сградата; енергоефективни мерки в асансьорите.

ФИНАНСИРАНЕТО Е 100%.
За допълнителна информация: тел.21-78 вътр.:108 - Инфраструктурни проекти

Допълнителна информация можете да видите тук.

-------------------------------

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
на Комисия
за провеждане на конкурс за назначаване на персонал за работа

в Център за настаняване от семеен тип и Дневен център за деца с увреждания, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0036-C0001 за изпълнение на Проект „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги в община Исперих”.
Препис-извлечението от протокола (резултати от Втори етап на конкурса) можете да видите тук.

------------------------------------------

Публикуван е първоначалният годишен бюджет на Община Исперих.
Можете да го видите тук или в Администрация --> Годишни отчети.
Дата на публикуване: 27.02.2014 год.

------------------------------------------

Оттук можете да проверите размера на дължимите местни данъци и такси - проверка.
Указания:
1. Ако се зареди страница, в която се споменава, че има проблем със сертификата, моля изберете втория вариант - "Продължете към този уеб сайт";
2. ПИН можете да получите лично от МДТ - Исперих.

МДТ - ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ТБ "Инвестбанк" АД - клон Разград
BIC: IORTBGSF
IBAN: BG84IORT81168400500100
Вид на плащане 442100 - за ДНИ;
Вид на плащане 442400 - за ТБО;
Вид на плащане 442300 - за МПС.

------------------------------------------

Брой 3-ти на е-вестника

Новият брой на Е-ВЕСТИ от Петък, 23.01.2015 г. може да разгледате ТУК.

------------------------------------------

Лого ОПАК------------------------------------------

Лого ОПАКПроект „Креативна и резултатна администрация на Община Исперих” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси” Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14