Актуални новини

 

Заповед № 1009 от 18.12.2014 год. на кмета на община Исперих относно забрана за продажба на пиротехнически средства за периода от 18.12.2014 год. до 18.01.2015 год.
18.12.2014 год.

-------------------------------

Заповед № РД-11-119 от 04.08.2014 год. на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Разград относно определяне на комисии, които да ръководят сключването на споразумение между собственици и/или ползватели за създаване на масивите за ползване на земеделски земи в съответното землище.
Пълният текст на заповедта можете да видите тук.
07.08.2014 год.

------------------------------------------

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
на Комисия
за провеждане на конкурс за назначаване на персонал за работа

в Център за настаняване от семеен тип и Дневен център за деца с увреждания, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0036-C0001 за изпълнение на Проект „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги в община Исперих”.
Препис-извлечението от протокола (резултати от Втори етап на конкурса) можете да видите тук.

------------------------------------------

Публикуван е първоначалният годишен бюджет на Община Исперих.
Можете да го видите тук или в Администрация --> Годишни отчети.
Дата на публикуване: 27.02.2014 год.

------------------------------------------

Оттук можете да проверите размера на дължимите местни данъци и такси - проверка.
Указания:
1. Ако се зареди страница, в която се споменава, че има проблем със сертификата, моля изберете втория вариант - "Продължете към този уеб сайт";
2. ПИН можете да получите лично от МДТ - Исперих.

МДТ - ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ТБ "Инвестбанк" АД - клон Разград
BIC: IORTBGSF
IBAN: BG84IORT81168400500100
Вид на плащане 442100 - за ДНИ;
Вид на плащане 442400 - за ТБО;
Вид на плащане 442300 - за МПС.

------------------------------------------

Брой 50-ти на е-вестника

Новият брой на Е-ВЕСТИ от Петък, 12.12.2014 г. може да разгледате ТУК.

------------------------------------------

Лого ОПАК------------------------------------------

Лого ОПАКПроект „Креативна и резултатна администрация на Община Исперих” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси” Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14