Актуални новини

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Относно: Проверка на данните на лица с постоянен адрес в община ИСПЕРИХ и настоящ адрес в чужбина

Във връзка с подготовката по изготвяне и отпечатване на избирателни списъци за предстоящите през есента на 2015 г. избори за общински съветници и кметове, съобразно разпоредбите на Изборния кодекс и в съответствие с чл. 4, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, е необходимо длъжностни лица от Община Исперих да извършат проверка за актуалността на настоящите адреси на лица, с постоянен адрес в община Разград, когато същите са в чужбина.
Предвид гореизложеното, Община Исперих уведомява лицата, които са живяли и работили в чужбина, но към днешна дата са се завърнали, че е необходимо: в срок до 17:00 часа на 31.03.2015 г. да се явят в административната сграда на Община Исперих с адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски” № 70 - „Гражданска регистрация и административно обслужване”, с работно време от 08:00 ч. до 17:00 ч. , за извършване на проверка на настоящите им адреси и при необходимост същите да бъдат актуализирани.
За улеснение Ви уведомяваме, че справката може да направите и на телефони: 08431 4614.

-------------------------------

ОБЯВА

Общинска администрация - Исперих информира гражданите и домоуправителите на многофамилни жилищни сгради в град Исперих, които отговарят на условията за кандидатстване по Национална програма за енергийна ефективност, че на 28.01.2015 г. (Сряда) Министерството на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерството на финансите и Българската банка за развитие утвърди пакет от документи, включващ Методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.
Утвърденият пакет от документи за кандидатстване по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради можете да намерите тук или да получите на място в Община Исперих, ул. "Васил Левски" № 70, етаж 2, стая № 11 "Инфраструктурни проекти", тел.: 21-78, вътр.: 108

За регистрация на домоуправители:
- Покана за общо събрание на етажната собственост - изтегли;
- Протокол за проведено общо събрание на собствениците на жилища и обекти в жилищна сграда - изтегли.

За информация относно регистрацията на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 от ЗУЕС натиснете тук.

-------------------------------

Оттук можете да проверите размера на дължимите местни данъци и такси - проверка.
Указания:
1. Ако се зареди страница, в която се споменава, че има проблем със сертификата, моля изберете втория вариант - "Продължете към този уеб сайт";
2. ПИН можете да получите лично от МДТ - Исперих.

МДТ - ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ТБ "Инвестбанк" АД - клон Разград
BIC: IORTBGSF
IBAN: BG84IORT81168400500100
Вид на плащане 442100 - за ДНИ;
Вид на плащане 442400 - за ТБО;
Вид на плащане 442300 - за МПС.

------------------------------------------

Брой 12-ти на е-вестника

Новият брой на Е-ВЕСТИ от Петък, 27.03.2015 г. може да разгледате ТУК.

------------------------------------------

Лого ОПАК------------------------------------------

Лого ОПАКПроект „Креативна и резултатна администрация на Община Исперих” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси” Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14