Актуални новини

 

 

Дневен ред на заседанията на ОИК Исперих

1. Докладване на постъпили заявления за регистрации, жалби, искания, сигнали, възражения до ОИК Исперих;
2. Обсъждане на възникнали въпроси по постъпилите заявления за регистрации, жалби, искания, сигнали, възражения до ОИК Исперих;
3. Взимане на решения по постъпилите заявления за регистрации, жалби, искания, сигнали, възражения до ОИК Исперих;
4. Издаване на съответните удостоверения за постъпилите регистрации за участие в местните избори 2015г.;
5. Разни

Протокол № 2 относно определяне на номерата и адресите на изборните помещения на избирателните секции в Община Исперих за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове заедно е националния референдум на 25.10.2015 г.

Протокол № 1 относно начин на взимане и обявяване на решенията на ОИК
05.09.2015 год.

Решение № 4 относно определяне на номерата и адресите на изборните помещения на избирателните секции в Община Исперих за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове заедно е националния референдум на 25.10.2015 г.
06.09.2015 год.

Решение № 3 относно предложение за наемане на специалист - технически сътрудник и специалист-експерт към ОИК
05.09.2015 год.

Решение № 2 относно реквизити и начин на защита на печатите на ОИК – Исперих
05.09.2015 год.

Решение № 1 относно начин на взимане и обявяване на решенията на ОИК
05.09.2015 год.

СЪСТАВ НА ОИК - ИСПЕРИХ

Председател: Светлана Веселинова Димова

Зам.-председател: Гюлтен Мустафа Сабри

Секретар: Любица Иванова Бочева

Членове:
Георги Атанасов Георгиев
Димитричка Стоянова Цонева
Добринка Андреева Стойчева
Танер Зекимюрен Шакир
Фатме Ялчънова Алиосманова
Албена Маринова Маринова
Жанина Йорданова Христова
Димитър Веселинов Драев

-------------------------------

ОБЯВА

Общинска администрация - Исперих информира гражданите и домоуправителите на многофамилни жилищни сгради в град Исперих, които отговарят на условията за кандидатстване по Национална програма за енергийна ефективност, че на 28.01.2015 г. (Сряда) Министерството на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерството на финансите и Българската банка за развитие утвърди пакет от документи, включващ Методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.
Утвърденият пакет от документи за кандидатстване по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради можете да намерите тук или да получите на място в Община Исперих, ул. "Васил Левски" № 70, етаж 2, стая № 11 "Инфраструктурни проекти", тел.: 21-78, вътр.: 108

За регистрация на домоуправители:
- Покана за общо събрание на етажната собственост - изтегли;
- Протокол за проведено общо събрание на собствениците на жилища и обекти в жилищна сграда - изтегли.

За информация относно регистрацията на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 от ЗУЕС натиснете тук.

-------------------------------

Оттук можете да проверите размера на дължимите местни данъци и такси - проверка.
Указания:
1. Ако се зареди страница, в която се споменава, че има проблем със сертификата, моля изберете втория вариант - "Продължете към този уеб сайт";
2. ПИН можете да получите лично от МДТ - Исперих.

МДТ - ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ТБ "Инвестбанк" АД - клон Разград
BIC: IORTBGSF
IBAN: BG84IORT81168400500100
Вид на плащане 442100 - за ДНИ;
Вид на плащане 442400 - за ТБО;
Вид на плащане 442300 - за МПС.

------------------------------------------

Брой 47-ми на е-вестника

Новият брой на Е-ВЕСТИ от Петък, 27.11.2015 г. може да разгледате ТУК.

------------------------------------------

Лого ОПАК------------------------------------------

Лого ОПАКПроект „Креативна и резултатна администрация на Община Исперих” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси” Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14