За Вас - Работодатели

Дирекция "Бюро по труда" - град Исперих уведомява работодателите от общините Исперих и Самуил, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. октомври 2016г. ...
24. 10. 2016 г.

Публичен търг с явно наддаване

Заповед № 803 от 05.10.2016 г. на кмета на община Исперих за провеждане на публичен търг с явно наддаване на 04.11.2016 г. (Петък) от 14:00 ч. за продажба на поземлени имоти в с. Белинци и в с. Малък Поровец, общ. Исперих, обл. Разград ...
24. 10. 2016 г.

Публичен търг с явно наддаване

Заповед № 802 от 05.10.2016 г. на кмета на община Исперих за провеждане на публичен търг с явно наддаване на 04.11.2016 г. (Петък) от 10:00 ч. за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на урегулирани поземлени имоти (дворни места) в селата Райнино и Китанчево, общ.Исперих, обл. Разград ...
24. 10. 2016 г.

Публичен търг с явно наддаване

Заповед № 819 от 06.10.2016 г. за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с. Подайва за срок от 3 (три) години ...
14. 10. 2016 г.

Публичен търг с явно наддаване

Заповед № 818 от 06.10.2016 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с. Лъвино за срок от 3 (три) години ...
14. 10. 2016 г.

ЗАПОВЕД

З А П О В Е Д

№ 809/05.10. 2016 г.

гр. Исперих

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 62 и чл.63, ал.2 от ЗМДТ и в изпълнение на договори за изпълнение на обществени поръчки между община Исперих и фирма А.С.А България“ ЕООД за извършване на услугите по Договор №105/10.09.2014г. за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци и поддържане на обществена хигиена на територията на Община Исперих

О П Р ЕД Е Л Я М:

07. 10. 2016 г.