Заповед № 98 от 18.01.2022 г. на Кмета на община Исперих

Със Заповед № 98 от 18.01.2022 г. на Кмета на община Исперих се ПРЕУСТАНОВЯВА провеждането на традиционния петъчен пазар на територията на гр. Исперих, считано от 21.01.2022 г. за срок до изричното отменяне на настоящата заповед; на пазарите и тържищата на територията на населените места на територията на Община Исперих ...
18. 01. 2022 г.

ОБЩИНА ИСПЕРИХ ОТКРИ ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА САМОТНОЖИВЕЕЩИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА И БОЛНИ ЛИЦА

В следствие на извънредната ситуация в страната във връзка с коронавирус – COVID-19 и с цел опазване живота и здравето на една от най-уязвимите към този момент групи от населението, Община Исперих осигурява дежурен телефон за самотноживеещи възрастни хора и болни лица.
18. 01. 2022 г.

Заповед № 801 от 28.10.2021 г. на Кмета на община Исперих

Заповед № 801 от 28.10.2021 г. на Кмета на община Исперих относно събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и честотата на сметоизвозване в населените места през следващата година.
10. 11. 2021 г.

ОБЯВА за ползване на комплекс от интегрирани здравно-социални услуги по Проект № BG05M9OP001-2.061-0003

ОБЯВА за ползване на комплекс от интегрирани здравно-социални услуги по Проект № BG05M9OP001-2.061-0003 „Разкриване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в гр. Исперих“
31. 08. 2021 г.

ОБЯВА

за предоставяне и ползване на здравно-социална услуга по проект „Патронажна грижа + в Община Исперих”...
08. 04. 2021 г.

„Патронажна грижа + в Община Исперих” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Лого на Община Исперих
На 01.04.2021 г. кметът на Община Исперих инж. Белгин Шукри подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” за изпълнение на проект BG05M9OP001-6.002-0090 „Патронажна грижа + в община Исперих”.
08. 04. 2021 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

ОБЩИНА ИСПЕРИХ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР. Краен срок за подаване на документите: 17.01.2022 г. (вкл). Документите се подават в деловодството на Община Исперих, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа.
17. 12. 2021 г.

Клуб "Старият град"

Във връзка с реализиране на проект „С вдъхновение и почит - споделяй и преоткривай наследството на родния край“ към Туристическото дружество се създава Клуб „Старият град“ - отворена формация.
17. 12. 2021 г.

„Разкриване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в гр. Исперих“

Стартира предоставянето на комплекс от интегрирани здравно-социални услуги по Проект № BG05M9OP001-2.061-0003 „Разкриване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в гр. Исперих“
01. 11. 2021 г.