Резултати от конкурса за определяне на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение - Исперих” ЕООД, гр.Исперих

За условията и реда за превеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведение по Закона за лечебните заведения ОБЯВЯВА класирането в конкурс за възлагане управлението на "МБАЛ Исперих" ЕООД гр.Исперих, както следва:... Първо място - доктор Иван Василев Гайдаров...
01. 03. 2021 г.

Обява за конкурс за Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение - Исперих” ЕООД, гр.Исперих

На основание чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.1, ал.3, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.65 и чл.68 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, при условията на чл.21, ал.2 от Закона за публичните предприятия, чл.2, чл.3,чл.4, чл.5, чл.6 от Наредба №9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения в изпълнение на Решение №159 по Протокол №20 от 22.12.2020г. на Общински съвет Исперих
13. 01. 2021 г.

Заповед № 774 на Кмета на община Исперих за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Исперих

Отмяна на Заповед № 722 от 28.10.2020 г. и въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Исперих за периода от 23:00 ч. на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.
01. 12. 2020 г.

Заповед № 741 на Кмета на община Исперих за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Исперих

Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Исперих, считано от 13.11.2020 г. до отпадане на необходимостта от изпълнение на възложеното с нея и до следващо нареждане по същата.
11. 11. 2020 г.

Обява - АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“
29. 01. 2021 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ С НАЙ-ВИСОК ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ, ПОЛУЧЕН ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА „СТАЖАНТ-ОДИТОР“ В ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ

КЛАСИРАНЕ – ОТ ПЪРВО ДО ТРЕТО МЯСТО, НА КАНДИДАТИТЕ С НАЙ-ВИСОК ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ, ПОЛУЧЕН ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА „СТАЖАНТ-ОДИТОР“ В ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ
30. 12. 2020 г.