Актуални новини

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители на гр. Исперих,
във връзка със строителството на обект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Исперих“, подобект I „Канализационна мрежа на град Исперих – ІІ, ІІІ и ІV етап” и подобект II „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на град Исперих – ІІ, ІІІ и ІV етап и подобект ІІІ „Канализационна помпена станция – град Исперих по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни води в агломерация с над 10 000 екв. ж.

ВИ УВЕДОМЯВАМЕ,

І. За периода от 12.05.2015 год. до 31.05.2015 год. ще бъде преустановено движението по улици, както следва:

1. Пълно затваряне на ул. "Стара планина" от кръстовището с ул. "Христо Ботев" до ул. "Н. Й. Вапцаров".
- Обходен маршрут: през ул. "Цар Симеон"

2. Пълно затваряне на ул. "Средна гора" от кръстовището с ул. "Беласица" до ул. "Васил Левски".
- Обходен маршрут: през ул. "Беласица", ул. "Осогово", ул. "Васил Левски"

Пълният текст на съобщението можете да видите тук.
11.05.2015 год.

ІІ. За периода от 30.04.2015год. до 30.05.2015 год. ще бъде преустановено движението по следните улици:

1. ул. „Христо Ботев” в участъка от кръстовището с ул. „Васил Левски” до кръстовището с улица „Г. С. Бенковски”;
- Обходен маршрут: ул. „Цар Освободител”, ул.”Васил Тинчев”, ул. „Иван Кръстев”

2. ул. „Васил Левски” в участъка от кръстовището с ул. „Христо Ботев” до кръстовището с ул. „Н. Й. Вапцаров”;
- Обходен маршрут: ул. „Н. Й. Вапцаров” , ул. „Родопи”, ул. „Христо Ботев”

3. ул. „Иван Вазов” – в участъка от кръстовището с ул. ”Христо Ботев” до кръстовището с ул. „Васил Тинчев”;
- Обходен маршрут: ул. „Христо Ботев”, ул.”Димитър Полянов”, ул. „Васил Тинчев”

Улици, които ще бъдат изцяло затворени:

1. ул. „Люлин” – в участъка от кръстовището с ул. „Васил Левски” до кръстовището с ул. „Цар Освободител”

2. ул. „Мургаш” в участъка от кръстовището с ул. „Хр. Ботев” до кръстовището с улица „Н. Й. Вапцаров”

3. ул. „Георги Сава Раковски” в участъка от кръстовището с ул. „Хаджи Димитър” до кръстовището с ул. „Иван Кръстев”

4. ул. „Иван Кръстев” в участъка от кръстовището с ул. „Христо Смирненски” до кръстовището с ул. „Георги Сава Раковски”

5. ул. „Цанко Церковски” в участъка от кръстовището с ул. „Лудогорие” до кръстовището с ул. „Антон Страшимиров”

Републиканска пътна мрежа

- Ул. „Христо Смирненски” в участъка от кръстовището с ул. „Хаджи Димитър” до кръстовището с ул. „Иван Кръстев”. Участъкът ще бъде частично затворен. Движението ще се осъществява в едното платно и ще бъде регулирано със светофар.

При преминаването през тези участъци, гражданите следва да се съобразяват с поставените знаци за временна организация на движението и да не допускат нарушения.

Уважаеми съграждани, предварително се извиняваме за неудобствата, които ще бъдат създадени във връзка със строителството. Надяваме се, че ще проявите необходимите разбиране и търпение при осъществяването на предвидените строителни дейности.

Временната организация на движението по обходните маршрути е съгласувана с МВР, като са поставени необходимите пътни знаци.

Пълният текст на съобщението можете да видите тук.

29.04.2015 год.

-------------------------------

ОБЯВА

Общинска администрация - Исперих информира гражданите и домоуправителите на многофамилни жилищни сгради в град Исперих, които отговарят на условията за кандидатстване по Национална програма за енергийна ефективност, че на 28.01.2015 г. (Сряда) Министерството на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерството на финансите и Българската банка за развитие утвърди пакет от документи, включващ Методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.
Утвърденият пакет от документи за кандидатстване по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради можете да намерите тук или да получите на място в Община Исперих, ул. "Васил Левски" № 70, етаж 2, стая № 11 "Инфраструктурни проекти", тел.: 21-78, вътр.: 108

За регистрация на домоуправители:
- Покана за общо събрание на етажната собственост - изтегли;
- Протокол за проведено общо събрание на собствениците на жилища и обекти в жилищна сграда - изтегли.

За информация относно регистрацията на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 от ЗУЕС натиснете тук.

-------------------------------

Оттук можете да проверите размера на дължимите местни данъци и такси - проверка.
Указания:
1. Ако се зареди страница, в която се споменава, че има проблем със сертификата, моля изберете втория вариант - "Продължете към този уеб сайт";
2. ПИН можете да получите лично от МДТ - Исперих.

МДТ - ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ТБ "Инвестбанк" АД - клон Разград
BIC: IORTBGSF
IBAN: BG84IORT81168400500100
Вид на плащане 442100 - за ДНИ;
Вид на плащане 442400 - за ТБО;
Вид на плащане 442300 - за МПС.

------------------------------------------

Брой 20-ти на е-вестника

Новият брой на Е-ВЕСТИ от Петък, 22.05.2015 г. може да разгледате ТУК.

------------------------------------------

Лого ОПАК------------------------------------------

Лого ОПАКПроект „Креативна и резултатна администрация на Община Исперих” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси” Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14