ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 02 ОКТОМВРИ 2022 год.

Указ на Президента

Хронограма

Принципни решения на ЦИК

Изборни книжа на ЦИК

Симулатор за гласуване с машина в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 год.


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

София 1169
пл. "Княз Александър I" №1
web: www.cik.bg
e-mail: cik@cik.bg

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК) 


РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

7200 гр. Разград,
бул. "Бели Лом" № 37А, етаж 1, стая 102
тел.: 084/618 156
Председател: Хубан Соколов, тел. 0897 564 156
Говорител: Ивелина Игнатова, тел. 0898 786 852
web: https://rik18.cik.bg/ns202210
e-mail: rik18@cik.bg


ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ, достъпни в Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) - Министерство на електронното управление

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 октомври 2022 г.

910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите на 2 октомври 2022 г.

910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите на 2 октомври 2022 г.


ГРАФИК
за транспортиране и предаване на изборните материали на СИК и ПСИК на територията на Община Исперих, както и служителите от общинска администрация, отговорни за тяхното предаване по направления, както следва:

Дата: 01.10.2022 год. СЪБОТА - предизборен ден

I-ви лъч   Отговорник: Невин Хакъ,   Тръгване: 11:30 ч.
Автобус с рег. № СВ6548ВС, водач: Халил Салиев Султанов
Лудогорци             Секция № 23;
Старо Селище     Секция № 33;
Голям Поровец    Секция № 4;
Лъвино                 Секция № 24;
Лъвино                 Секция № 25.

II-ри лъч   Отговорник: Ферхан Халил,   Тръгване: 13:00 ч.
Автобус с рег. № РР4042ВМ, водач: Неждет Мюджелил,
Секция № 14 (Исторически музей - вход откъм футболен комплекс);
Секция № 16 (Исторически музей);
Секция № 13 (ОУ "Христо Ботев" - ново);
Секция № 12 (Читалище);
Секция № 15 (Исторически музей - изложбена зала/ритуална);
Секция № 11 (Галерия).

III-ти лъч   Отговорник: Сали Юмер,   Тръгване: 13:15ч.
Автобус с рег. № РР1230ВА, водач: Димитър Георгиев Патриков
Йонково                  Секция № 17;
Малко Йонково      Секция № 18;
Бърдоква                Секция № 2;
Драгомъж               Секция № 26;
Малък Поровец     Секция № 27;
Свещари                Секция № 32;
Вазово                    Секция № 3;
Райнино                  Секция № 31.

IV-ти лъч   Отговорник: Зехра Селим   Тръгване: 14:00 ч.
Автобус с рег. № СВ1322РВ, водач: Николай Тодоров Бончев
Секция № 10 (ОУ "Васил Априлов");
Секция № 7 (ул. "Шести септември" № 41А);
Секция № 8 (ПГ "Васил Левски");
Секция № 9 (ЦДГ № 5);
Секция № 36 - Яким Груево;
Секция № 21 - Конево.

V-ти лъч   Отговорник: Гюлшен Хабил,   Тръгване: 15:00 ч.
Автобус с рег. № СВ3554РВ, водач: Бейзат Сюлейман Хюсеин
Китанчево       Секция № 19 - Читалище;
Китанчево       Секция № 20 - Училище;
Тодорово         Секция № 35;
Печеница        Секция № 30;
Делчево           Секция № 6.

VI-ти лъч   Отговорник: Илдъз Яхова,   Тръгване: 16:00 ч.
Автобус с рег. № РР8593ВК, водач: Юмер Ибраим Ибо
МБАЛ - Исперих         Секция № 39
Средоселци                Секция № 34
Къпиновци                  Секция № 22
Подайва                      Секция № 28 - Читалище
Подайва                      Секция № 29;
Белинци                      Секция № 1;
Духовец                      Секция № 5

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

ГРАФИК
за предаване на изборните материали на 01.10.2022 год. (Събота) на ПСИК на територията на Община Исперих

Място на предаване: гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2 - сграда на общинска администрация Исперих
Отговорен служител: Къймет Ариф
16:15 часа - ПСИК № 181400037 гр. Исперих;
16:30 часа - ПСИК № 181400038 с. Лъвино.

Заповед № 666 от 27.09.2022 год. на Кмета на Община Исперих за определяне на график за транспортиране и предаване на изборните материали на СИК и ПСИК на територията на Община Исперих, както и служителите от общинска администрация, отговорни за тяхното предаване, по направления.
Дата на публикуване: 27.09.2022 год.


ДО
МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 47-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА СИК В МБАЛ "ИСПЕРИХ ЕООД"

Във връзка с произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 год. и изготвяне на предложение до Районна избирателна комисия - Разград (РИК-Разград) за назначаване на СИК в МБАЛ "Исперих ЕООД". В изпълнение на правомощията си по чл. 90, ал. 2, изр. първо, чл. 91 и чл. 464, т. 13 от ИК, ВИ КАНЯ НА КОНСУЛТАЦИИ.

Консултациите ще се проведат на 27.09.2022 г. от 10:00 ч. в кабинета на Кмета на Община Исперих, в административната сграда на общинска администрация - Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2 (партерен етаж).

Настоящата покана е обявена на информационното табло  и е публикувано на официалната интернет страница на Община Исперих на адрес: www.isperih.bg в рубриката Избори 2022 г.
Дата на публикуване: 23.09.2022 год.


ЗАПОВЕД № 661 от 26.09.2022 год. на Кмета на Община Исперих за определяне на обхват на подвижни избирателни секции образувани на територията на Община Исперих, както следва:
1.ПСИК №181400037 с обхват гр. Исперих, с. Лудогорци, с. Малко Йонково, с. Йонково, с. Старо селище;
2.ПСИК №181400038 с обхват — с. Лъвино, с. Къпиновци, с. Средоселци и с. Подайва;


ЗАПОВЕД № 658 от 23.09.2022 год. на Кмета на Община Исперих за утвърждаване на номерация и адрес на СИК за МБАЛ Исперих, образувана със Заповед № 184 от 23.09.2022 год. на Управителя на МБАЛ Исперих, както следва - СИК № 039 с адрес гр. Исперих, ул. "Ахинора" № 39.
Дата на публикуване: 23.09.2022 год.


ЗАПОВЕД № 642 от 16.09.2022 год. на Кмета на Община Исперих за образуване на 2(два) броя секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Исперих и утвърждаване на номерация и адрес на ПСИК на територията на Община Исперих, както следва: 
1.   ПСИК № 037 гр. Исперих, ул. „Васил Левски” № 70, (сграда на общинска администрация)
2.   ПСИК № 038 с. Лъвино, ул.”Шести Септември” № 14 — Кметство;


ЗАПОВЕД № 184 от 23.09.2022 год. на д-р Иван Гайдаров - Управител на МБАЛ "Исперих ЕООД" за образуване на 1 (един) брой избирателна секция на територията на "МБАЛ-Исперих" ЕООД за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02 Октомври 2022 г.
Дата на публикуване: 23.09.2022 год.


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Дата на публикуване: 21.09.2022 год.


ОБЩИНА ИСПЕРИХ УВЕДОМЯВА ИЗБИРАТЕЛИТЕ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО, ЧЕ:

Във връзка с насрочените на 02 Октомври 2022 г. избори за народни представители, Община Исперих е предприела мерки, които да спомогнат на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден:

Избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, освен в секцията си по постоянен адрес или секцията по настоящ адрес (в случай, че е подал заявление и е бил вписан в избирателния списък по настоящия си адрес), може да гласува:

  • в секция, специално оборудвана за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в придвижването -  Избирателна секция № 181400015 с адрес гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 71, исторически музей – изложбена зала/залата под библиотеката/ и Избирателна секция Секция № 181400010 – гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ , №72 - ОУ „Васил Априлов“ ;
  • в избрана от него подходяща секция;
  • с придружител;
  • с подвижна избирателна кутия, ако в населеното място е назначена подвижна СИК в сроковете по чл. 37 от ИК;
  • да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите.

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки както следва:

Дата

Час

Телефон за връзка

Адрес

От 26.09 2022г. до 01.10. 2022г. вкл.

09:00 часа до 16:00 часа

084312006, 0895824493

Град Исперих, ул. „Дунав“ №2

02.10.2022г.

06:00 часа до 19:00 часа

084312006, 0895824493

Град Исперих, ул. „Дунав“ №2

От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети; телефон за връзка; номер на секция, в която ще гласуват и дали се придвижват с помощни средства.

ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на Община Исперих


На 23 Септември  2022г. от 09:30 до 16:00 часа в гр.Исперих ще се проведе Демонстративно пробно гласуване с машина. (машината ще бъде разположено пред Община Исперих) 

Всеки избирател, който желае, може да гласува пробно с устройството за машинно гласуване.


ПОКАНА 

ДО МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 47-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

За провеждане на консултации за определяне състава на Подвижна секционна избирателна комисия на територията на Община Исперих за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на Република България на 2 Октомври 2022 г.
На основание чл.91, ал.1-З от Изборния кодекс във връзка с Решение  № 25-НС от 19.08.2022 г. на РИК и Решение №1281-НС от 16.08.2022 г. на Централната избирателна комисия,

ВИ КАНЯ

На допълнителни консултации за определяне състав на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Община Исперих, за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.
Консултациите ще се проведат на 19 септември 2022 г. (понеделник) от 10.00 часа в кабинета на Кмета на Община Исперих, административната сграда на общинска администрация — Исперих на адрес: гр. Исперих, ул.”Дунав”
№ 2

Пълен текст на поканата - изтегли


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК)

Дата на публикуване: 18.08.2022 год.


Заповед № 541 от 11.08.2022 год. на Кмета на община Исперих  За определяне на местата за поставяне на агитационни материали на територията на Община Исперих по време на предизборната кампания за насрочените избори за Народно събрание на РБългария на 2 октомври 2022 г., съгласно Приложение № 1  към настоящата заповед.


Уважаеми избиратели,
Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен. Сайта може да бъде достъпен на адрес:
 http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:
- Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.
- Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.
- Да се информирате за секциите и местата на гласуване. Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:
- Служебни справки в избирателните списъци;
- Обработване на постъпили Заявления за гласуване по настоящ адрес;
- Регистриране на издадено Удостоверение за гласуване на друго място.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

П.п. Важно:  Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 21.09.2022 г.


Уважаеми избиратели,
Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

Чрез SMS
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


ПОКАНА
До местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции в 47-то Народно събрание

Във връзка с произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 год. и изготвяне на предложение до РИК - Разград за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на община Исперих и в изпълнение на правомощията си по чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от ИК, Кметът на Община Исперих КАНИ на 25 август 2022 год. (Четвъртък) от 14:00 ч. в кабинета на Кмета на Община Исперих, находяща се в административната сграда на общинска администрация - Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2 /партерен етаж, представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-то Народно събрание за провеждане на консултации за определяне на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) по реда на чл. 91, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ИК.
Пълният текст на поканата можете да видите в прикачения файл.
Дата на публикуване: 11.08.2022 год.

Приложение: Предложение за състав на Секционна избирателна комисия и резервите към тях (*.xlsx)

Решение № 1281-НС от 16.08.2022 год. на ЦИК относно: Назначаване съставите на СИК в страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Методическите указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.(без съставите на 5-членните и 6-членните СИК и на ПСИК)
Дата на публикуване: 17.08.2022 год.


Заповед № 526 от 08.08.2022 год. на Кмета на община Исперих за образуване на избирателните секции на територията на община Исперих и утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес
Приложение № 1: Обхват на избирателните секции
Дата на публикуване: 09.08.20222 год.