Заличаване на адресна регистрация

ЗАПОВЕД
№ 822 от 22.11.2022 год.

(обезличено копие)

След като взех предвид постъпил писмен сигнал вх. № К-3157/12.07.2022 г. и Решение № 165/01.11.2022 г. по административно дело № 189/2022 г. по описа на Административен съд - Разград, влязло в сила на 01.11.2022 г., достигнало до знанието ми на 02.11.2022 г., и след като се запознах с протокола на комисията, извършила на основание моя заповед № 779/03.11.2022 г. проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация, намерих за установено следното:

С оглед гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 92, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация и при спазване на чл. 35 от Административно-процесуалния кодекс

ЗАПОВЯДВАМ:

Заличавам адресните регистрации по постоянен адрес на Сурай *** Ахмед с ЕГН 77********, Ерджин *** Ангелов с ЕГН 11******** и Ерай *** Ангелов с ЕГН 13******** от адрес с. Яким Груево, ул. ”Иван Вазов” № 14.

За автоматизираното заличаване на адресните регистрации да бъде изпратена по електронен път обобщена информация в структуриран вид чрез териториално звено ”Гражданска регистрация и административно обслужване”, гр. Разград на Главна дирекция ”Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, чрез използване приложните програмни средства, поддържащи регистъра на населението /Национална база данни ”Население”/.

Копие от тази заповед да бъде изпратено на Главна дирекция ”Гражданска регистрация и административно обслужване” чрез териториално звено ”Гражданска регистрация и административно обслужване”, гр. Разград.

На основание чл.140а, ал. 10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация лицата, чиито адресни регистрации са заличени, да бъдат уведомени за извършеното заличаване и за необходимостта от подмяна на личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването, на основание чл. 99б, ал. 5 от ЗГР. Уведомяването да бъде извършено, като копие от тази заповед да бъде поставено на таблото за обявления в Общинска администрация - Исперих и на интернет страницата на Общинска администрация - Исперих, на таблото за обявления в кметство с. Яким Груево, при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните). С оглед полагане на всички усилия за довеждане тази заповед до знанието на лицата, чиито адресни регистрации са заличени, копие от заповедта да бъде поставено също и на видно място на адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. ”Иван Вазов” № 14 входна/дворна врата, градинско/дворно ограждение, дърво, електрически стълб или др., при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Заповедта да бъде доведена до знанието на ***.

Заповедта да бъде доведена до знанието на експертите в Центъра за административно обслужване и експертите по информационни технологии при Общинска администрация - Исперих, както и до знанието на кмета на кметство с. Яким Груево за изпълнение.

Довеждането до знание за изпълнение да бъде удостоверено с подпис на уведомения в нарочен абонатен лист, а изпълнението да бъде удостоверено в съответни протоколи.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Директора на Дирекция ”АИООП” при община Исперих.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд - Разград.

инж. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на община Исперих
Дата на публикуване: 23.11.2022 год.


ЗАПОВЕД
№ 796 от 11.11.2022 год.

(обезличено копие)

На основание чл. 44, ал. 2, във вр. с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и чл. 21 и сл. от Административно-процесуалния кодекс, след като се запознах със заявление вх. № К-5749/10.11.2022 г. за заличаване на адресна регистрация от адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. "Иван Вазов" № 14 на лицата Сурай *** Ахмед, Ерджин *** Ангелов и Ерай *** Ангелов [ ... ]
Като взех предвид, че е налице висящо административно производство, образувано по писмен сигнал вх. № К-3157/12.07.2022 г.  от ОД на МВР - гр. Разград и Решение № 165/01.11.2022 г. по административно дело № 189/2022 г. по описа на Административен съд - Разград /влязло в сила на 01.11.2022 г., достигнало до знанието ми на 02.11.2022 г./ за извършване на проверка по реда на чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и чл. 140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация намерих, че са налице основанията на чл. 32 от Административно-процесуалния кодекс за свързване на административно производство, образувано по писмен сигнал вх. № К-3157/12.07.2022 г. от ОД на МВР - гр. Разград, с административно производство, образувано със заявление вх. № К-5749/10.11.2022 г., подадено от ***, тъй като и по двете посочени административни производства правата и задълженията на страните произтичат от еднакво фактическо състояние и компетентен да се произнесе е един и същ административен орган.
Поради гореизложеното

ЗАПОВЯДВАМ:

Да бъдат свързани административно производство, образувано по заявление с вх. № К-5749/10.11.2022 г. от *** и административно производство, образувано по писмен сигнал вх. № К-3157/12.07.2022 г. от ОД на МВР - гр. Разград, на основание чл. 32 от Административно-процесуалния кодекс, ***.
На основание чл. 34, ал. 1 от АПК *** има право да преглежда документите по преписката в сградата на Общинска администрация - гр. Исперих на адрес гр. Исперих, пк 7400, ул. "Васил Левски" № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч., както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в срок до 3 /три/ дни от уведомяването *** може да изрази становище по събраните доказателства, както и по предявените искания, може да прави писмени искания и възражения.
Контролът по изпълнението на заповедта ще изпълнявам лично.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на Община Исперих
Дата на публикуване: 14.11.2022 год.


ЗАПОВЕД
№ 779 от 03.11.2022 год.

На основание чл. 44, ал. 2 във вр. с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във вр. с чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, след като взех предвид постъпил писмен сигнал вх. № К-3157/12.07.22 г. и Решение № 165/01.11.2022 г. по административно дело № 189/2022 г. по описа на Административен съд - Разград, влязло в сила на 01.11.2022 г., достигнало до знанието ми на 02.11.2022 г.

ЗАПОВЯДВАМ:

Определям комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация, в следния състав:

  1. *** - Началник на отдел ”ТСУ” при Община Исперих;
  2. *** - мл. експерт ”ГРАО” при Община Исперих;

3. *** - Ръководител ТЗ ”ГРАО” Разград;
4. *** - Директор на Дирекция ”АКРРДС” при Областна администрация Разград;  
5. *** - ст. юрисконсулт в Дирекция ”АКРРДС” при Областна администрация Разград;
6. *** - полицейски инспектор при РУ МВР Исперих.

Възлагам на комисията да извърши проверка на адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. ”Иван Вазов” №14 и да установи извършено ли е нарушение на чл. 92 или на чл.99а от Закона за гражданската регистрация от страна на Сурай *** Ахмед с ЕГН 77******** с постоянен и настоящ адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. ”Иван Вазов” № 14, Ерджин *** Ангелов с ЕГН 11******** С постоянен и настоящ адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. ”Иван Вазов” № 14 и Ерай *** Ангелов с ЕГН 13********.

Комисията да извърши проверката в седемдневен срок от издаването на тази заповед, като за резултатите от проверката да състави протокол.

Копие от тази заповед да бъде поставена на таблото за обявления в Общинска администрация - Исперих и на интернет страницата на Общинска администрация Исперих, както и на таблото за обявления в кметство с. Яким Груево, при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

С оглед полагане на всички усилия за довеждане до знанието на заинтересованите лица за назначената комисия по чл.99б от ЗГР, заповедта да бъде поставена също и на видно място на адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. ”Иван Вазов” № 14 - входна/дворна врата, градинско/дворно ограждение, дърво, електрически стълб или др., при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Заповедта да бъде доведена до знанието на членовете на комисията, на експертите в Центъра за административно обслужване и експертите по информационни технологии при Общинска администрация - Исперих, както и до знанието на кмета на кметство с. Яким Груево за изпълнение.

Довеждането до знание за изпълнение да бъде удостоверено с подпис на уведомения в нарочен абонатен лист, а изпълнението да бъде удостоверено в съответни протоколи.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Директора на Дирекция ”АИООП” при община Исперих.

инж. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на община Исперих

Дата на публикуване: 04.11.2022 год.


СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ДО ЛИЦАТА:

Сурай ******** Ахмед с ЕГН 77******** с постоянен и настоящ адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. ”Иван Вазов” № 14;

Ерджин Наз ******** Ангелов с ЕГН 11******** с постоянен и настоящ адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. ”Иван Вазов” № 14;

Ерай ******** Ангелов с ЕГН 13******** по постоянен и настоящ адрес: обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. ”Иван Вазов” № 14

На основание чл. 26, във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомяваме гореупоменатите лица за това, че в Община Исперих е постъпил писмен сигнал с вх. № К-3157/12.07.2022 г. от ОД МВР - Разград за заличаване на адресна регистрация на адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. ”Иван Вазов” № 14 на тези лица.

На основание чл. З4, ал. 1 от АПК гореупоменатите лица имат право да преглеждат документите по преписката в сградата на Общинска администрация Исперих на адрес гр. Исперих, п.к. 7400, ул. ”Васил Левски” № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл.34, ал. 3 от АПК в срок до 7 /седем/ дни, считано от получаването на настоящото съобщение, гореупоменатите лица могат да изразят становище по събраните доказателства, както и по предявените искания, могат да правят писмени искания и възражения.

Това съобщение е обявено на 04.11.2022 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал. 10 от АПК.

Дата на публикуване: 04.11.2022 год.