ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Структура на ресор „Хуманитарни дейности“

Айджан Бейтула – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“- тел. за връзка: 08431/21-78

Исмаил Айдън - директор на дирекция "Хуманитарни дейности"

Аница Костова - гл. експерт "Образование и младежки дейности"

Дарина Пешева – ст. експерт „Социална политика“ - тел. за връзка: 08431/21-78 вътр. 116

Нуртен Мехмед – гл. експерт „Здравеопазване“ - тел. за връзка: 08431/21-78 вътр. 116

Татяна Николова – секретар на Местна комисия за борба с ППМН - 08431/21-78 вътр. 131

Сали Юмер – гл. експерт ИТ - тел. за връзка: 08431/21-78 вътр. 125

Орхан Османов – ст. експерт ИТ  - тел. за връзка: 08431/21-78 вътр. 125

Бедри Азиз – мл. експерт „Техническо обезпечаване и обслужване“ - 08431/21-78 вътр. 202

Други дейности по културата

Петър Петров – гл. специалист „Култура“ - тел. за връзка: 08431/22-13

Мустафа Родоплу – ст. специалист „Култура“ – тел. за връзка: 08431/22-44

Дейност „Спортни бази“

Мехмед Мехмед – ст. специалист „Спорт“ - тел. за връзка: 08431/22-13

Несписъчен състав

Диана Сайкова – ст. специалист „Информационно обслужване“ – 08431/24-09

Гюлден Салим – сътрудник „Социални дейности“