Обява за наличие на инвестиционно предложение

Осман Фийзи Осман уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: "Изграждане на автосервиз, автомивка и смесен магазин в УПИ № ІV-772, кв. 106 по плана на гр. Исперих ...
10. 01. 2020 г.

Съобщение по повод зачестилите случаи на отравяне на бездомни кучета в града

Във връзка със зачестилите случаи на отравяне на бездомни кучета следва да уведомим всички граждани на община Исперих, че Общинска администрация – Исперих строго и категорично осъжда подобно нехуманно и престъпно отношение към животните.
30. 12. 2019 г.

Община Исперих започна изпълнението на проект за социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности

От 01.12.2019 г. в Община Исперих започна изпълнението на Проект № BG05M9OP001-2.033-0003-C01 "Социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности в Община Исперих", по процедура BG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих "Социално икономическа интеграция на маргинализираните общности", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., чрез Водено от общностите местно развитие.
23. 12. 2019 г.

Обява за наличие на инвестиционно намерение

Областният управител на Област Разград - г-н Гюнай Хюсмен уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е налице инвестиционно намерение за изграждане на строеж "Рехабилитация на бреговете и почистване на коритото на река "Крапинец" и съоръженията в регулацията на Общини Исперих и Завет".
20. 12. 2019 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"ПИМ - гр. Исперих" ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за "Изграждане и оборудване на предприятие за интензивно отглеждане на риба и зарибителен материал в гр. Исперих", с местоположение имот с идентификатор 32874.201.45 по плана на гр. Исперих, общ. Исперих.
03. 12. 2019 г.