Уведомление за наличие на инвестиционно предложение

СНЦ-НЧ "Съзнание-1891", гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за "Реконструкция на съществуващо котелно към СНЦ-НЧ "Съзнание-1891", гр. Исперих"
12. 11. 2019 г.

Уведомление

Община Исперих уведомява, че отчуждава Поземлен имот № 37010.57.9 (тридесет и седем хиляди и десет точка петдесет и седем точка девет) с начин на трайно ползване Нива с площ 11 500 (единадесет хиляди и петстотин) кв.м., категория на земята Трета, местност „Саръ чалъ“ в землището на с. Китанчево, община Исперих, собственост на „Джамийско мюсюлманско настоятелство“ с. Китанчево съгласно Решение № 01 КИТ от 25.10.1999 г. на Поземлена комисия гр. Исперих, за задоволяване на общински нужди - изграждане на обект от първостепенно значение „гробищен парк“ – публична общинска собственост
06. 11. 2019 г.

Уведомление

Община Исперих уведомява, че отчуждава Поземлен имот № 56945.57.38 (петдесет и шест хиляди деветстотин четиридесет и пет точка петдесет и седем точка тридесет и осем) с начин на трайно ползване Нива с площ 15,007 (петнадесет цяло и седем) дка, категория на земята Трета, местност „Есенлер“ в землището на с. Подайва, община Исперих, собственост на „Църковно настоятелство“ с. Подайва съгласно Решение № 01 ПОД от 09.06.1998 г. на Поземлена комисия гр. Исперих, за задоволяване на общински нужди - изграждане на обект от първостепенно значение „гробищен парк“ – публична общинска собственост
06. 11. 2019 г.

Заповед № 613 на Вр. И. Д. Кмет на община Исперих

Определяне на видовете услуги по чл. 62 от ЗМДТ - сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за имоти, находящи се в град Исперих и селата
01. 11. 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. Ви информираме, че с Решение №64/12.10.2019г. на ОИК-Исперих, във връзка със Заповед № 589/10.10.2019г. на Кмета на Община Исперих  е променен адресът на СИК № 012, като последната е изместена на ул. „Васил Левски“ №70 /старата Галерия/Зала №1/.

22. 10. 2019 г.

Съобщение

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ, уведомяваме Ви, че с настъпване на отоплителния сезон и предвид изискванията на Закона за управление на отпадъците, гражданите са длъжни да не допускат нерегламентирано изгаряне и изхвърляне на отпадъци на територията на Община Исперих.
16. 10. 2019 г.