Общински съвет - Исперих

За контакти с Общински съвет - Исперих:
e-mail: obs@isperih.bg
Телефонни номера за контакти
- Председател на Общински съвет Исперих - Бейти Бекир;
- Технически сътрудник ОбС (Сейде Султанова) - 0882 555 631.


Видеоархив от проведени заседания


Извънредно заседание на Общинския съвет Исперих  на 30.05.2022 г. / понеделник/ от 17.00 часа в заседателната залата  на община Исперих
 

Заседанието ще се проведе при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно:
Определяне на представител на Община Исперих в областната комисия за изработване на областна аптечна карта

- СТАНОВИЩЕ
Писмо на МЗ К-2236 от 13.05.2022 г.


2. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно:
Допълване на Решение № 349 по Протокол № 43 от 12.05.2022г. за провеждане на процедури за ползване  на стояща дървесина на корен от гори – собственост на община Исперих през 2022 год. 
 

3. Докладна записка от Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Относно:
Упълномощаване на представител на Община Исперих във връзка с провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград“ АД                


Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно:
Награждаване с отличието „Почетен знак на град Исперих“ изявени учители и културни дейци.