Общински съвет - Исперих

За контакти с Общински съвет - Исперих:
e-mail: obs@isperih.bg
Телефонни номера за контакти
- Председател на Общински съвет Исперих (адв. Даниел Димитров) - 0888 658 527;
- Технически сътрудник ОбС (Сейде Султанова) - 0882 555 631.


Заседание на Общински съвет - Исперих ще се проведе на 24.06.2019 год.


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Финанси и бюджет" в Общински съвет - Исперих

На 20.06.2019 год. от 13:00 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет - Исперих Постоянната комисия по "Финанси и бюджет" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Продажба на поземлен имот № 46913.120.498, находящ се в с. Малък Поровец, община Исперих, област Разград

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

2. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Определяне на условията за отдаване под наем на незастроени поземлени имоти /дворни места/, находящи се в с. Печеница и с. Духовец, община Исперих.

3. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Определяне на условията за отдаването под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в гр. Исперих и с. Йонково, община Исперих, област Разград
- Приложение 1: Опис на имотите

4. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих в заседание на Общото събрание на съдружниците на "ВиК" ООД град Исперих

5. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих, което ще се проведе на 25.06.2019 г. от 14:30 ч, и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред.

Бехчет СЮЛЕЙМАН
Председател на Постоянната комисия по "Финанси и бюджет"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Стопански дейности и европейско развитие" в Общински съвет - Исперих

На 20.06.2019 год. от 13:30 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет - Исперих Постоянната комисия по "Стопански дейности и европейско развитие" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Определяне на условията за отдаване под наем на незастроени поземлени имоти /дворни места/, находящи се в с. Печеница и с. Духовец, община Исперих.

2. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Определяне на условията за отдаването под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в гр. Исперих и с. Йонково, община Исперих, област Разград
- Приложение 1: Опис на имотите

3. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих, което ще се проведе на 25.06.2019 г. от 14:30 ч, и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред.

4. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Одобряване на ПУП–ПП (парцеларен план) за Изграждане на тръбопровод за течни торови маси от поземл. имот № 000 089, ЕКАТТЕ 32874, местност “Юсек Юстю” - Землище гр. Исперих до поземл. имот № 032 076, ЕКАТТЕ 87285, местност “Тушанлъка” - Землище с. Яким Груево, общ. Исперих, обл. Разград

5. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Одобряване на ПУП – ПП (парцеларен план) за Изграждане на ел. захранване на поземл. имот № 15953.65.597 по плана на Стопански двор с. Голям Поровец, общ. Исперих, обл. Разград

6. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Разработване на частично изменение на  ПУП – ПРЗ на УПИ II “Защитна зеленина”, кв. 172  по плана на гр. Исперих – Промишлена зона (поземл. имот № 32874.201.90 по Кадастралната карта на гр. Исперих - Промишлена зона),  общ. Исперих, обл. Разград и одобряване на Задание

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

7. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Продажба на застроен поземлен имот ХI-63 в квартал 9, находящ се в с. Тодорово, община Исперих, област Разград на собственика на законно построените в имота  сгради.

8. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих в заседание на Общото събрание на съдружниците на "ВиК" ООД град Исперих

Айдън ХЮСЕИН
Председател на Постоянната комисия по "Стопански дейности и европейско развитие"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Законност и обществен ред" в Общински съвет - Исперих

На 20.06.2019 год. от 14:30 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет - Исперих Постоянната комисия по "Законност и обществен ред" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Продажба на застроен поземлен имот ХI-63 в квартал 9, находящ се в с.Тодорово, община Исперих, област Разград на собственика на законно построените в имота  сгради.

2. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Промяна предназначението на общински поземлен имот №24150.501.132 в с. Духовец, община Исперих

3. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих в заседание на Общото събрание на съдружниците на "ВиК" ООД град Исперих

4. Докладна записка от адв. Даниел Димитров Йорданов - Председател на Общински съвет Исперих относно: Откриване на процедура за определяне на  съдебни заседатели, определяне правила за нейното провеждане. Избиране състав на комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и изготви доклад.

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

5. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Продажба на поземлен имот № 46913.120.498, находящ се в с. Малък Поровец, община Исперих, област Разград

6. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Одобряване на ПУП–ПП (парцеларен план) за Изграждане на тръбопровод за течни торови маси от поземл. имот № 000 089, ЕКАТТЕ 32874, местност “Юсек Юстю” - Землище гр. Исперих до поземл. имот № 032 076, ЕКАТТЕ 87285, местност “Тушанлъка” - Землище с. Яким Груево, общ. Исперих, обл. Разград

7. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Одобряване на ПУП – ПП (парцеларен план) за Изграждане на ел. захранване на поземл. имот № 15953.65.597 по плана на Стопански двор с. Голям Поровец, общ. Исперих, обл. Разград

8. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Разработване на частично изменение на  ПУП – ПРЗ на УПИ II “Защитна зеленина”, кв. 172  по плана на гр. Исперих – Промишлена зона (поземл. имот № 32874.201.90 по Кадастралната карта на гр. Исперих - Промишлена зона),  общ. Исперих, обл. Разград и одобряване на Задание

Росица МИТЕВА
Председател на Постоянната комисия по "Законност и обществен ред"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Образование, култура, спорт и туризъм" в Общински съвет - Исперих

На 20.06.2019 год. от 14:30 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет - Исперих Постоянната комисия по "Образование, култура, спорт и туризъм" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Промяна предназначението на общински поземлен имот №24150.501.132 в с. Духовец, община Исперих

Екатерина ДИМИТРОВА
Председател на Постоянната комисия по "Образование, култура, спорт и туризъм"