Общински съвет - Исперих

За контакти с Общински съвет - Исперих:
e-mail: obs@isperih.bg
Телефонни номера за контакти
- Председател на Общински съвет Исперих - Бейти Бекир;
- Технически сътрудник ОбС (Сейде Султанова) - 0882 555 631.


Въпроси, поставени от Фикрет Хамид - общински съветник (ДПС) към Управителя на "Водоснабдяване и канализация" ООД - Исперих г-н Айдън Мехмед

Отговори от г-н Айдън Мехмед - Управител на "Водоснабдяване и канализация" ООД - Исперих на поставените от г-н Фикрет Хамид - общински съветник (ДПС) въпроси.

Дата на публикуване: 30.04.2020 год.


ПОКАНА
за заседание на Общински съвет Исперих

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам редовно заседание на Общинския съвет Исперих на 28.05.2020 г. /четвъртък/ от 17:00 часа. Заседанието ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Ползване на собствени средства, натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за закупуване на 200 (двеста) броя контейнери за разделно събиране на отпадъци и един брой нов специализиран камион за разделно сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци, обезпечаващи функционирането на общинската система за управление на отпадъците.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Протокол № 3 от общото събрание на "Регионално сдружение за управление за отпадъците в регион Разград".

2. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Продажба на поземлен имот № 10135.2517.5049 в гр.Варна, община Варна

3. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Определяне статута на спортните обекти на територията на  община Исперих.

4. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения от недвижим имот-частна общинска собственост, находящи се в гр. Исперих, ул. "Родопи" № 1, община Исперих.

5. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Продажба на поземлен имот II - 150, квартал 21 в с.Бърдоква и поземлен имот № 61875.33.351 в с.Райнино, община Исперих, област Разград.

6. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Определяне на условията за отдаване под наем на незастроени поземлени имоти /дворни места/, находящи се в с. Голям Поровец и с. Белинци, община Исперих.

7. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Определяне на имоти – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане през  2020 год.
Приложение: Застроени имоти - публична общинска собственост.

8. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ II „За стопанска дейност”, кв. 73, касаещо промяна в уличната регулация, между УПИ II „За стопанска дейност”, кв. 73, и УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 77, с. Лудогорци – Стопански двор и Одобряване на задание

9. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих във връзка с провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград“ АД на 10.06.2020г ., като при липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, последното ще се проведе на 24.06.2020 г. от 11:00 часа и определяне на позицията, и мандата по решенията, посочени в дневния ред.
Приложение: Становище към докладната записка.

БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
Председател на Общински съвет Исперих

Предвид епидемиологичната обстановка в страната, заседанието на Общински съвет Исперих ще се проведе без присъствието на кметове на кметства и граждани.