Общински съвет - Исперих

За контакти с Общински съвет - Исперих:
e-mail: obs@isperih.bg
Телефонни номера за контакти
- Председател на Общински съвет Исперих - Бейти Бекир;
- Технически сътрудник ОбС (Сейде Султанова) - 0882 555 631.


На  22.12.2021 г. редовно заседание на Общински съвет Исперих.

Срок за входиране на докладните записки до 13.12.2021 г.


ПОКАНА
за ИЗВЪНРЕДНА сесия на Общински съвет Исперих

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам извънредно заседание на Общинския съвет Исперих на 06.12.2021 г. /понеделник/ от 17:00 часа в заседателната зала на Община Исперих. Заседанието ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка от г-н Бейти Бекир - Председател на Общински съвет Исперих относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Райнино в община Исперих за срок до полагане на клетва от новоизбран кмет.

2. Докладна записка от г-н Бейти Бекир - Председател на Общински съвет Исперих относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих във връзка с провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград“ АД.

Заседанието е неприсъствено за граждани и кметове на кметства в община Исперих.

Бейти БЕКИР
Председател на Общински съвет Исперих