Общински съвет - Исперих

За контакти с Общински съвет - Исперих:
e-mail: obs@isperih.bg
Телефонни номера за контакти
- Председател на Общински съвет Исперих - Бейти Бекир;
- Технически сътрудник ОбС (Сейде Султанова) - 0882 555 631.


 Съобщение

На 16.10.2020г.  редовно заседание на Общински съвет Исперих.
Срок за входиране на докладни записки 09.10.2020г.    


 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА, чл. 40/1/, т. 2 от ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОбС ИСПЕРИХ, НЕГОВИТЕ  КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ СЕ СВИКВА

извънредно заседание на Общински съвет Исперих, което ще се проведе на 28.09.2020 г. - Понеделник  от 14:00часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на декларация от групата общински съветници на ПП ГЕРБ в ОбС Исперих.

БЕЙТИ БЕКИР
Председател на Общински съвет Исперих

 

Забележка:  Поради продължаващата  епидемична обстановка в страната  на заседанието няма да присъстват Кметове на Кметства и граждани