Общински съвет - Исперих

За контакти с Общински съвет - Исперих:
e-mail: obs@isperih.bg
Телефонни номера за контакти
- Председател на Общински съвет Исперих - Бейти Бекир;
- Технически сътрудник ОбС (Сейде Султанова) - 0882 555 631.


Видеоархив от проведени заседания


 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам извънредно заседание на Общинския съвет Исперих  на 28.09.2023г. /четвъртък/ от 17.00 часа в заседателната зала на Община Исперих

Заседанието ще се проведе при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Докладна записка от Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих
Относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Исперих и кметове на кметства на територията на община Исперих
СТАНОВИЩЕ От Памела Мичева – Юрисконсулт при Община Исперих

2. Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих.
Относно: Разрешаване съществуването на паралелки с ученици под норматива за минимален брой в училищата в община Исперих за учебната 2023/2024 година
СТАНОВИЩЕ От Гюнай Сали – Юрисконсулт

3. Доклад от Даниел ДимитровПредседател на Комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели при Районен съд – Исперих, определена с Решение № 490 от 27.04.2023г. на Общински съвет- Исперих.
СТАНОВИЩЕ От Памела Мичева – юрисконсулт при Община Исперих

Бейти Бекир
Председател на Общински съвет Исперих