Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от Стоян Цветков Стоянов, управител на ЕТ "Стоян Стоянов", ЕИК 116008124, ул."Д.Полянов" №45

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Изграждане на строеж "Реконструкция на съществуващо външно ел.захранване на складова и офис сграда за увеличаване на мощността от 39kW на 80kW", находящо се в кв.170, УПИ IV от ТП "ОКС" до поземлен имот с идентификатор 32874.201.231, гр.Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
29. 05. 2019 г.