Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от Мирослав Димитров Паскалев - председател на НЧ "Съзнание - 1891", ЕИК 000499457, гр.Исперих, ул."Васил Левски" №71, общ.Исперих, обл.Разград.

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

"Открита лятна сцена за 120 посетители"

Местоположение: УПИ III - 328, кв.29, гр.Исперих, общ.Исперих, обл.Разград.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

 

 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
29. 05. 2019 г.