Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от Сейдегюл Кемал Осман, с.Вазово, ул."Арда" №33, общ.Исперих, обл.Разград.

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Изменение на ПУП-ПР на УПИ като част от КПИИ, за УПИ I - 13, VIII - 13 и IX - 13, кв.16 - с.Райнино (поземлени имоти №460, 459 и 126 по плана на Кадастралната карта на с.Райнино) и съответно изготвяне на ПУП-ПЗ на новообразуваните УПИ с цел промяна на предназначението им от "Нискоетажно жилищно строителство (Жм)" за "Овцеферма" и "Кравеферма".

Местоположение: с.Райнино, общ.Исперих, обл.Разград, УПИ I-13, VIII-13 и IX-13, кв.16.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000. 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
13. 06. 2019 г.