Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от Махмуре Самедин Хюсмен, ул."Стефан Караджа" №20, гр.Исперих, общ.Исперих, обл.Разград.

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -Наредба за ОВОС /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. в ДВ бр.94 /2012г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: промяна предназначението и преустройство на съществуващи сгради за образование в еднофамилна жилищна сграда и пристройки, съдържащ подробен устройствен план - частично изменение на застроителен план и инвестиционен проект.

Местонахождение: с.Свещари, общ.Исперих, ул."Демокрация" №20б, УПИ I - 483, кв.23 по плана на с.Свещари. 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено  в сградата на Община Исперих, кметство с.Свещари или в сградата на РИОСВ - Русе, с адрес: гр.Русе, ул."Придунавски булевард", №20, ПК 7000. 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
13. 06. 2019 г.