Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от ЕТ "Лейбер - Мехмед Мухарем", с адрес: с.Старо селище, ул."Христо Ботев" №7, общ.Исперих.

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -Наредба за ОВОС /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. в ДВ бр.94 /2012г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива  за склад за селскостопански инвентар, съдържащ ПУП - план за застрояване и инвестиционен проект в с.Старо селище, общ.Исперих, ул."Христо Ботев" №7, ПИ №69047.16.113, стопански двор.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих, кметство с.Старо селище или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
13. 06. 2019 г.