Заповед № 278 на кмета на община Исперих

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 278 от 25.03.2020 год.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 год. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, с цел ограничаването му на територията на община Исперих

НАРЕЖДАМ

1. На собствениците на всички търговски обекти, в това число: магазини за хранителни и промишлени стоки, банковите и застрахователните офиси, офиси за предоставяне на бързи кредити, офиси за предоставяне на куриерски услуги, както и всички други места (офиси, ателиета, пощенски станции), както и всички търговски дейности, неупоменати по-горе да поставят дезинфектант за ръце на входа на обектите си.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на гражданите на общината, чрез публикуване в сайта на Община Исперих.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Аксел Кючюк - заместник-кмет на община Исперих.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
25. 03. 2020 г.