Обява за наличие на инвестиционен проект

ОБЯВА
от Джейлян Хъсмет Федаил и Айхан Сеид Хасан
Град Исперих, ул. "Цар Симеон'' № 28, община Исперих, област Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредба за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционен  проект за : "Промяна предназначението на част от I етаж на двуетажна жилищна сграда в магазин за промишлени стоки с допълнително пристрояване ".

с местоположение: град Исперих, община Исперих, ул."Лудогорие" № 31, УПИ IX-383, квартал 184, по плана на гр.Исперих-ЦГЧ.

Всички, които желаят да изразят мнениеистановище, могат да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ - гр. Русе, бул. "Придунавски" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
13. 08. 2020 г.