Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от Църква "Св. св. Кирил и Методий"
гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: "Ремонт, реконструкция и възстановяване (реставрация) на църква "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Исперих".

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
03. 09. 2020 г.