Обява за наличие на инвестиционен проект

ОБЯВА
от "РФМ" ЕООД с ЕИК 206064321
гр. Исперих, ул. "Васил Тинчев" №11

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредба за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: "Изграждане на тръбна мрежа за оптичен кабел на "РФМ" ЕООД от гр.Исперих до с.Подайва УПИ VIII-393 кв 61".

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, бул. "Придунавски" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
16. 09. 2020 г.