ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.061-0003 „РАЗКРИВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ТЕЖКИ МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ В ГР. ИСПЕРИХ“

Лого на Община Исперих

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.061-0003
„РАЗКРИВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ТЕЖКИ МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ В ГР. ИСПЕРИХ“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020 Г.“, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

    Община Исперих обявява прием на заявления за участие в подбор за наемане на персонал за работа в Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в гр. Исперих
За следните длъжности:

I. Допустими кандидати:

1.  Ръководител на /ДЦЛУТМУ/ - 1 лице.
Изисквания за заемане на длъжността
: Висше образование в областта на професионалните направления  - Социални, здравни науки, здравен мениджмънт, психология, педагогика. Професионален опит - 3 години;
Специфични изисквания за заемане на длъжността:  Компютърни умения,WORD, Excel.
Необходими компететности: Ориентация към резултати, умения за работа в екип, комуникативни компететности;
•    Опит в изпълнение на сходен тип дейности и проекти- минимум 1 година е предимство.
2. Касиер – счетоводител - 1 лице.
Изисквания за заемане на длъжността: Средно икономическо образование, минимален професионален опит 1 година;
3. Психолог – 1 лице.
Изисквания за заемане на длъжността: Висше образование, специалност „Психология”, магистърска степен;
4. Специалисти „Социални дейности“ -   3 лица.
Изисквания за заемане на длъжността: Висше образование в областта на социалните дейности, социална педагогика; минимална степен „бакалавър“; 
5. Помощен персонал/санитари 4 лица;
Изисквания за заемане на длъжността: Лица притежаващи Основно или по-високо образование са с предимство; Медицински изисквания – физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността; Да притежават психическа нагласа и желание за работа с лицата от целевата група по проекта.
 6. Рехабилитатори 2 лица; 
Изисквания за заемане на длъжността: Висше образование, минимална изискуема степен - Бакалавър; Специалност „Рехабилитация” или „Кинезитерапия”, съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр.64 от 2002 г), Друга квалификация: Умения за работа в екип. Да владеят специфични методи и техники за работа с лица от целевата група. 
7. Арт и Трудотерапевти -  2 лица; 
Изисквания за заемане на длъжността: Образование – Висше - бакалавърска или магистърска степен  в областта на професионалните направления: здравеопазване и спорт, социални, стопански и правни науки, педагогически науки, изкуства. Професионален опит – не се изисква. Друга квалификация: Курсове по арттерапия и др. вид терапия. Личностни изисквания: Добри комуникативни умения.
8. Медицинска сестра/фелдшер – 2 лица;
Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен – Висше медицинско образование, образователно квалификационна степен - специалист/бакалавър. Професионален опит –  лица с професионален опит над една година се ползват с предимство. Умения за работа в екип.
9. Хигиенист -  1 лице;
Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен –  основно или средно образование;
10. Шофьор/домакин - 1 лице.   
Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен – средно образование;
11. Общ работник/параджия – 1 лице;
Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен –  средно образование;


II. Задължения и отговорности:
1) Ръководител на ДЦЛУТМУ – Организиране, разпределяне, координиране и контролиране на всички дейности по предоставяне на социалната услуга в Центъра, мониторира работата на експертите в Центъра във връзка с изпълнение на преките им служебни задължения; 
2) Касиер -счетоводител  - Участва в реализирането на финансово-счетоводната дейност в Центъра, като приема, съхранява и предава парични средства и ценни книжа. 
3) Психолог - Предоставя психологически консултации за ползвателите на Центъра; 
Осигурява индивидуална и групова психологическа подкрепа за потребителите на услугата
4) Специалисти „Социални дейности“ - Отговарят за цялостното консултиране и работа с потребителите, методическа помощ, контрол, консултиране и координиране на дейностите по организация на социалните услуги и осъществяване на социалната работа в Центъра
5) Помощен персонал/санитари - Осигуряват цялостното обгрижване и комфорт на потребителите на услугите; Подпомагат нуждаещите се лица при осъществяване на ежедневните дейности.
 6) Рехабилитатори - Отговарят за изпълнението на терапевтичните програми при работата с потребителите; Диагностициране на двигателното развитие на потребителите. Организиране и осъществяване на двигателна рехабилитация.
 7) Арт и Трудотерапевти - Изработват според нуждите на потребителите план-програма за включване в програмите за творчество и организация на свободното време за потребителите на социалната услуга. Организират доброволни занимания по интереси в зависимост от желанията и възможностите на потребителите
8) Медицинска сестра/фелдшер – Осъществяват Медицинско обслужване на спешните състояния на потребителите на социалната услуга до пристигането на екип на центъра за спешна медицинска помощ. Профилактика и промоция на здравето на потребителите, осигуряват качествена здравна грижа за ползвателите в ДЦЛУТМУ. 
 9) Хигиенист - Поддържане на битово-санитарните условия в ДЦЛУТМУ. Поддържа хигиената в определените помещения и площи на центъра.
10) Шофьор/домакин -  Управлява поверения му автомобил по зададени от ръководителя на Центъра маршрути, осъществява дейности по доставка и завеждане на материали. 
11) Общ работник/параджия -  Извършва обща помощна дейност в сградите на Центъра, поддръжка на отоплителни инсталации, дейности свързани с поддръжката и правилното функциониране на котли.

         Всеки кандидат може да се запознае с длъжностната характеристика за длъжността, за която кандидатства, в отдел „Човешки ресурси“ при общинска администрация Исперих.
1.    Времева ангажираност
1. Ръководител на Дневен център за лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ /ДЦЛУТМУ/ - Трудов Договор – 12 месеца, считано от 01.11.2021г. ;
2) Касиер - счетоводител - Трудов Договор – 12 месеца, считано от 01.11.2021г. ;
3) Психолог - Трудов Договор – 12 месеца, считано от 01.11.2021г. ;
4) Специалисти „Социални дейности“ - Трудов Договор – 12 месеца, считано от 01.11.2021г. ;
5) Помощен персонал/санитари - Трудов Договор – 12 месеца, считано от 01.11.2021г. ;
6) Рехабилитатори - Трудов Договор – 12 месеца, считано от 01.11.2021г. ;
7) Арт и Трудотерапевти - Трудов Договор – 12 месеца, считано от 01.11.2021г. ;
8) Медицинска сестра/фелдшер - Трудов Договор – 12 месеца, считано от 01.11.2021г. ;
9) Хигиенист - Трудов Договор – 12 месеца, считано от 01.11.2021г. ;
10) Шофьор/домакин - Трудов Договор – 12 месеца, считано от 01.11.2021г. ;
11) Общ работник/параджия - Трудов Договор – 12 месеца, считано от 01.11.2021г. ;

2.    Кандидатстване
Желаещите да кандидатстват лица подават заявление по образец до Кмета на община Исперих,  
Заявления се подават всеки работен ден в периода от 02.09.2021 до 12:00 часа на 20.09.2021г.
Всеки кандидат прилага към заявлението си и документите, изброени по-долу.
1. Документ за самоличност /за справка/;
2. Автобиография;
3. Копие от диплом за завършено образование и квалификация; Копия от сертификати/удостоверения за придобити ключови компетенции за позицията
4. Декларация за ползване на лични данни  - приложение 1
5.  Медицинско удостоверение 
6. Документ, че кандидатът не се води на диспансерен отчет за психично заболяване;
7. Декларация от лицето, че не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност, че няма наложено дисциплинарно наказание „уволнение“, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по съответния ред, приложение 2.

5. Подбор

Подборът на кандидатите става въз основа на подадените документи и след провеждане на интервю с Комисия за подбор, назначена от Кмета на община Исперих, която изготвя „Формуляр за оценка” за всеки кандидат. Класирането на кандидатите се извършва въз основа на критерии съгласно утвърдена методика за подбор.

Място и срок за подаване на документи:
Област Разград, община Исперих, населено място: Исперих:
адрес:  ул. „Васил Левски“ № 70

Център за административно обслужване – партер
•    лице за контакт: Севим Адем – секретар на Община Исперих, тел. 0884598414
•    краен срок за подаване на документи: 12:00 часа на 20.09.2021г.
•    ден на публикуване: 02.09.2021г.
  Допълнителна информация за проекта, списъците и други съобщения във връзка с подбора ще се обявяват на интернет страницата на Община Исперих и на информационното табло в сградата на общината на адрес: гр. Исперих, ул.“Дунав“ №2 – партерен етаж. 
 

01. 09. 2021 г.