ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

Лого на Община Исперих

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ИСПЕРИХ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР – 1 БР.

 

Необходими документи:

 • Заявление по образец;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Диплома за завършено средно образование;
 • Други документи – по преценка на кандидатите, които са свързани с изискванията за заемане на длъжността/професията „Здравен медиатор“.

 

Изисквания към кандидатите:

 • да са навършили пълнолетие;
 • да  не са поставени под запрещение; 
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
 • да  имат завършено средно образование; 
 • да владеят майчиния език/езиците на лицата от местната уязвима група; 
 • да познават културата и проблемите на местната уязвима група; 
 • да познават нормативните актове в системата на здравеопазването и закрилата на детето; 
 • да притежават комуникативни умения;
 • да имат умения за работа с компютър - MS Word, Internet, електронна поща. 

 

Допълнителни изисквания:

 • Познания и/или опит в здравната и социалната сфера са предимство при назначаване.
 • Готовност на кандидата да премине 14-дневно обучение в гр. София – всички разходи се поемат от Община Исперих, както и за участие в национални и регионални срещи - поне два пъти годишно.

 

Провеждане на подбора (в рамките на един ден):

I етап – Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

II етап – Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

 

Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

 

Краен срок за подаване на документите: 17.01.2022 г. (вкл).

Документите се подават в деловодството на Община Исперих, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа.

 

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор“:

 • Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги.
 • Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване.
 • Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.
 • Подпомагане при попълване на различни документи.

Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

17. 12. 2021 г.