Заповед № 98 от 18.01.2022 г. на Кмета на община Исперих - ОТМЕНЕНА

Лого на Община Исперих

ОТМЕНЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 144 от 16.02.2022 г.!!!

ЗАПОВЕД
№ 98 от 18.01.2022 год.

Image removed.На основание чл. 44, ал.  1, т. 1, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 във връзка с ал. 1, ал. 6 и ал. 9 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. и Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г. и Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г., след като взех предвид Решение № 1 по протокол № 1 от 18.01.2022 г. от проведено заседание на общински кризисен щаб и предвид усложнената епидемична обстановка, ръста на заразените с COVID-19 на територията на Община Исперих и с цел ограничаване разпространение на заразата

  1. Преустановявам провеждането на:
    1.1. Традиционния петъчен пазар на територията на гр. Исперих, считано от 21.01.2022 г. за срок до изричното отменяне на настоящата заповед.
    1.2. Пазари и тържища на територията на населените места на територията на Община Исперих, считано от 21.01.2022 г. за срок до изричното отменяне на настоящата заповед.

Заповедта да се връчи на управителя на общински пазар Исперих, както и на кметовете на населените места на територията на община Исперих.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Аксел Кючук — заместник-кмет на Община Исперих.

Настоящата заповед да се публикува на интернет-страницата на Община Исперих.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
18. 01. 2022 г.