УДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ИСПЕРИХ“ С ОЩЕ 6 МЕСЕЦА

Лого на Община Исперих

УДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ИСПЕРИХ“ С ОЩЕ 6 МЕСЕЦА

Хора с увреждания, възрастни, които не могат да се обслужват сами, лица, поставени под карантина заради Ковид-19, ще продължат да получават здравни и социални услуги в домовете си до началото на месец ноември по процедура BG05M9OP001-6.004 ”Патронажна грижа + – Компонент 2”

Община Исперих и управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ към Министерството на труда и социалната политика подписаха допълнително споразумение, с което проектът „Патронажна грижа + в община Исперих“ е продължен за още 6 месеца – до 02.11.2022 г. За тази цел Община Исперих ще получи допълнителна безвъзмездна финансова помощ в размер на 162 463,98 лв.

И занапред дейностите по проекта ще се изпълняват в две направления – „Патронажна грижа“ и „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“. По проекта се осигурява психологическа помощ и консултиране, доставка на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, закупени със средства на потребителите, както и съдействие за неотложни административни услуги. Подкрепа ще продължат да получават и социалните услуги, които се финансират от държавния бюджет, за прилагане на противоепидемични мерки за дезинфекция, тестване на персонала и потребителите, преграждане на помещения при необходимост от карантиниране на заразен човек.

Проектът „Патронажна грижа + в община Исперих” се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” и BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + - Компонент 2”.

Проект № BG05M9OP001-6.004-0083   „Патронажна грижа + в община Исперих”,
по п
роцедура BG05M9OP001-6.004 ”Патронажна грижа + – Компонент 2”
Осъществява  се с финансовата подкрепа  на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014
2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
29. 04. 2022 г.