ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Кратко описание: Доставка на строителни и ВиК материали за нуждите на Община Исперих, ДСП,кметствата и ЦДГ по населени места по две самостоятелно обособени позиции, съгласно техническа спецификация публикувана на профила на купувача. Участник може да подаде оферта за една или повече позиции.

Пълният текст на публичната покана можете да видите и в сайта на Агенцията за обществени поръчки оттук.

Документи за изтегляне: