ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Описание: "Доставка на природен газ за нуждите на Общинска администрация- Исперих, ДСП- гр. Исперих, кметствата по населени места, ЦДГ в гр. Исперих, както и сгради общинска собственост"

Информация за преписката можете да видите в сайта на Агенцията за обществени поръчки оттук.

Решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка можете да видите в сайта на Агенцията за обществени поръчки оттук.

28.10.2014 год.