ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Кратко описание: Целта на възлаганата поръчка е да се гарантира законосъобразното изпълнение на строително - монтажните работи и въвеждането в експлоатация при изграждане на обект: „ Рехабилитация на общински пътища на територията на община Исперих: - Обект 1. Път RAZ 2047 с. Печеница – с. Делчево, участък от км 0+000 до км 1+635 - Обект 2. Път RAZ 1042 граница община Исперих – с. Бърдоква, участък от км 7+012 до км 7+848 - Обект 3. Път RAZ 1042 с. Бърдоква – с. Лудогорци, участък от км 8+550 до км 10+363»

Публичната покана можете да видите и в сайта на Агенцията за обществени поръчки (АОП) оттук.

11.11.2014 год.

Документи за изтегляне: