ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

ID: 00864-2014-0020

Описание: Изграждане на център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания, вкл. Домашен социален патронаж и Обществена трапезария със следните дейности:
1. АС работи;
2. Електро работи;
3. Мълниезащитна инсталация;
4. ОВК отопление;
5. В и К работи.

Информация за преписката можете да видите в сайта на Агенцията за обществени поръчки (АОП) оттук.
Информация за обявлението за поръчката можете да видите в сайта на Агенцията за обществени поръчки (АОП) оттук.
Информация за Решението за откриване на процедурата можете да видите в сайта на Агенцията за обществени поръчки (АОП) оттук.

Образците и документите можете да изтеглите оттук (стар вариант).

Дата на публикуване: 22.12.2014 год.

 

Поради допусната техническа грешка, изразяваща се в дублиране номерата на образците, моля да се попълнят актуалните образци, качени в Профила на купувача на 29.12.2014 год. - оттук.

Дата на публикуване: 29.12.2014 год.

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Дата на публикуване: 13.01.2016 г.

Техническите проекти можете да изтеглите:

- Договор за строителство - Дата на публикуване: 18.03.2015 год.

1. Част "Архитектура";
2. Част "Конструкции";
3. Част ОВК;
4. Част "Електрическа";
5. Част ВиК;
6. Енергийна ефективност;
7. Геодезия;
8. Паркоустройство и благоустройство;
9. План за безопасност и здраве;
10. Взривозащитна инсталация;
11. Газификация.