ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID: 9037697

Описание: "Доставка на ел. материали за нуждите на Община Исперих по две самостоятелно обособени позиции":
- Позиция № 1 – "Доставка на осветителни тела за улично осветление на територията на Община Исперих";
- Позиция № 2 – "Доставка на ел. материали за нуждите на Община Исперих", съгласно техническо задание, публикувана в интернет страницата на Община Исперих.
Прогнозна стойност за обособените позиции, както следва:
- По обособенa позиция № 1 – 28 000 без ДДС;
- По обособена позиция № 2 – 20 000 без ДДС.

Подробна информация за публичната покана можете да видите и в сайта на Агенцията за обществени поръчки (АОП) оттук.

Дата на публикуване: 23.12.2014 год.