Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Исперих 2016-2020 г.

Общински съвет Исперих

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ВЪВЕДЕНИЕ

II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

III. НОРМАТИВНА БАЗА И МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ

IV. АНАЛИЗ НА ОБСТАНОВКАТА

V. МЕТОДОЛОГИЯ

VI. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА

VІI. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА

VІII. СРЕДСТВА, РЕСУРСИ И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

IХ. ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОЕКТА - КРИТЕРИИ

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Исперих е изготвена в изпълнение на чл.40, ал.1, ал.2 , ал.3 и ал.4 от Закона за защита на животните и обхваща периода 2016-2020г.

Необходимост от разработването на програмата възниква в резултат на изисквания поставени на България и останалите страни членки от Европейския съюз по отношение на грижата и хуманното отношение към животните и конкретните механизми за овладяване на популацията на безстопанствени кучета в населените места.

II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: Чрез прилагане на комплекс от мерки да се овладее популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Исперих, постепенно да се намали техния брой до количества, гарантиращи безопасността и здравето на хората, комфорта на градската среда на Исперих, след което да се изтеглят и настанят в приюти.

Общината изпълнява целите на програмата чрез договор със СНЦ “СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В РЕГИОНА НА ТУТРАКАН”: за залавяне, кастриране, чипиране и маркиране, ваксиниране, обезпаразитяване, издаване и попълване на паспорт в Националната ветеринарно-медицинска система на безстопанствени кучета, връщане на място, където са заловени съгласно чл.47, ал.3 от ЗЗЖ.

ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА:

1. Поетапно редуциране броя на безстопанствените кучета до окончателното им

настаняване в приюти по програми за намиране на собственик или за доживотно отглеждане.

2. Завишаване контрола върху отглеждането на домашните кучета.

3. Намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни заболявания, които касаят хора и животни.

4. Стимулиране гражданската активност при решаване на поставените проблеми.

5. Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното изчезване на явлението "безстопанствени кучета".

6. Контрол върху отглеждането на домашни кучета.

III. НОРМАТИВНА БАЗА И МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ

1. Закон за защита на животните.

Предметът на ЗЗЖ е посочен в неговия чл.1, съгласно който законът урежда защитата на животните и механизмите за нейното осъществяване. Посочено е в какво се изразява защитата на животните – в опазване на техния живот, здраве и добро състояние, предпазването им от увреждащо ги отношение, осигуряване на подходящи грижи и условия за живот, съобразени с техните физиологични и поведенчески особености.

2. Закон за ветеринарномедицинската дейност.

3. Становище на Световната здравна организация.

4. Европейската конвенция за защита на животните.

5. Международна практика.

"ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕС"

Проблемът с бездомните кучета котки и други животни във Франция и Италия е уреден изключително добре. Създадени са множество учреждения за такива животни, или за изгубени и изоставени животни. Домашните животни задължително се регистрират и имат медицински картони със задължителните ваксинации, които трябва да им се направят съгласно изискванията на националното законодателство и международните стандарти.

Цялата информация /име на животно, адрес на стопанина му е пр. се изписва на

нашийниците им или животното се маркира чрез татуиране или микрочип. Когато кучетата и котките са взети отвън без да са маркирани съгласно закона или не носят нашийници, на които са обозначени името, адреса и техния стопанин, който ги е прибрал в най-кратък срок трябва да ги отведе в кучешките, съответно котешките приюти. На тези места животните се ваксинират против бяс и след изтичане на определен срок, ако животното не е потърсено от своя собственик, се оставя за осиновяване или става собственост на лицето, което го е завело в дома. След преглед на ветеринар, ръководителите на местата за престой на животни могат да ги отстъпят на фондации или асоциации за защита на животните. Те, от своя страна, предлагат животните за осиновяване.

IV. АНАЛИЗ НА ОБСТАНОВКАТА

1. Описание на проблема.

Големият брой безстопанствени кучета води до:

- те могат да бъдат преносители на болести, опасни за човека - бяс, ехинококоза, бруцелоза, микроспория, демодекоза и др.;

- регистрирани са случаи на ухапвания на хора от кучета;

-  много хора се страхуват от кучета.

2. Причини за възникване на проблема:

2.1. Липса на контрол върху популацията на домашни кучета;

2.2. Неефективност на прилаганите до момента методи и несъобразяване с комплексния характер на проблема;

2.3. Временното използване на кучета за пазачи на вили, строежи, гаражи и др., след което се изоставят;

2.4. Собствениците на кучета не са подготвени за проблемите, съпровождащи отглеждането на кучета, в резултат на което при възникнали трудности може да ги изоставят;

3. Популация на безстопанствените кучета.

Очевидно е, че само няколко изгонени домашни кучета са в състояние за кратко време бързо да увеличат броя на безстопанствените кучета. Ако не се вземат навременни мерки, броят им нараства докато достигне определен максимум.

4. Анализ на обстановката в населените места на община Исперих.

През последните години не се наблюдава намаляване на случаите ухапвания от кучета. Знае се, че нерегистрираните случаи са винаги повече от известните – различен дял от ухапаните остават извън полезрението на здравеопазването поради непотърсена медицинска помощ.

V. МЕТОДОЛОГИЯ

Успешната практиката налагат прилагането на регламентирания от Закона за защита на животните метод за кастрация на уличните кучета и връщането им по обитаваните от тях места до блокиране на раждаемостта - ограничаване капацитета на средата само със стерилни животни.

1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета.

2. Настаняване в приюти.

3. Евтаназия на неизличимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета.

4. Задомяване/осиновяване на безстопанствени кучета.

5. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета.

6. Регистрация на домашните кучета.

7. Популяризиране на ползите от кастрацията на домашни кучета.

8. Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета.

VI. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ

НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕННИТЕ КУЧЕТА

1. Създаване на организация за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината.

1.1. Сдружаване със съседни общини и неправителствени организации за предприемане действия по овладяване на популацията на кучетата и преминаване към извеждане на кучетата от улиците и трайното им настаняване в приемници.

- Ветеринарномедицинските манипулации на безстопанствените кучета се осъществяват в регистрирани подвижни или стационарни амбулатории от общините или организациите за защита на животните, съгласно чл. 40, ал. 4 от Закона за защита на животните.

- Обработката се извършва на принципите на масова кастрация по райони и във връзка с молби и сигнали на граждани.

- Залавянето на безстопанствени животни се допуска по начин и при условия, които гарантират здравето им и с минимално страдание, от лица със специфична квалификация, инструктирани от ветеринарен лекар, съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за защита на животните.

- За да се избегне хаотичността при улавянето на кучета, трябва да се изготви схема на града и околните селища както и график за работа по нея. При обработка на оплакванията се изяснява на място проблема, като се спазва принципа “Сигурност на хората при същевременен ефект за намаляване популацията на уличните кучета чрез кастрация”.

- Транспортирането до приюти на заловените кучета се извършва със специално оборудвани и обозначени превозни средства с добра вентилация, съгласно изискванията на чл. 42, ал.2 от Закона за защита на животните.

- Настаняването на безстопанствени кучета се извършва съгласно изискванията на чл. 46 от Закона за защита на животните.

- За настанените в приют кучетата се спазват изискванията на чл.47 ал.1, 2, 3, 6, 7, 8 от Закона за защита на животните.

- Трайно маркиране на вече обработените кучета с цел регистрация, идентификация и избягване на повторно залавяне.

- Обезпаразитяване, ваксиниране против бяс, издаване надлежно попълнени ветеринарно-медицински паспорти за лицата, които ги обгрижват.

- Отчетност и документооборот - за всяка проведена акция за залавяне на кучета се съставя констативен протокол, в който се отбелязват датата, мястото, броя на заловените кучета, техния пол, цвят, особени белези, приблизително тегло. Протоколът се подписва поне от двама служители от екипа.

1.2. Чрез изготвяне и провеждане на образователни програми.

Образователните програмите се изработват и провеждат съвместно от Организациите за защита на животните, Общинска администрация - Исперих, Постоянна комисия по "Законност и обществен ред“ към Общински съвет - Исперих.

2. Определяне на места за разходка на кучета, както и организиране и обозначаване на места забранени за разходка на домашни кучета.

3. Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета. Контролът по спазване на програмата се извършва от кмета на община Исперих и кметовете на съответните кметства и кметският наместник.

4. Създаване на организация за регистриране на домашните кучета и маркирането им като такива с подходяща маркировка.

- Регистрацията на домашни кучета се извършва съгласно чл. 174 от ЗВД. Общинска администрация - Исперих изготвя и поддържа регистър на домашните кучета на база подадени декларации. Регистърът се изготвя, съгласно Наредба № 21
За овладяване популацията на безстопанствените кучета и регистрацията на домашни кучета на територията на Община Исперих (приета с Решение № 167 по Протокол № 22 от 14.02.2013 год. на ОбС - Исперих).

- Таксата за домашни кучета се събира от Общинска администрация - Исперих.

VІI. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА

  1. Местна власт.

Общинският съвет Исперих приема Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Исперих и предвижда годишен бюджет за изпълнението й, съгласно чл.40, ал.3 от Закона за защита на животните.

Кметът на община Исперих организира изпълнението на програмата и ежегодно внася отчета за изпълнението й пред изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, съгласно чл. 40, ал. 4 от Закона за защита на животните.

Мерките за овладяване популацията на безстопанствените кучета се осъществяват чрез договор със СНЦ “СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В РЕГИОНА НА ТУТРАКАН”: за залавяне, кастриране, чипиране и маркиране , ваксиниране, обезпаразитяване, издаване и попълване на паспорт в Националната ветеринарно-медицинска система на безстопанствени кучета, връщане на място, където са заловени съгласно чл.47, ал.3 от ЗЗЖ.

Кметът на община Исперих или упълномощено от него лице организират настаняването на безстопанствените кучета в приюти, регистрирани по чл.137, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

2. Ветеринарни власти, които:

Извършват системен контрол във връзка с хуманното отношение към животните. Извършват контрол върху дейностите по програмата.

Извършват ветеринарномедицински надзор на обработените кучета.

3. Организации за защита на животните (ОЗЖ).

3.1. Съдействат при изготвянето на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Исперих.

3.2. Съдействат на общината като посочват свои представители за координация на работата между общината, ОЗЖ и граждани.

3.3. Съдействат за обработването на постъпилите жалби и сигнали, свързани с домашни и безстопанствени кучета.

3.4. Осигуряват свои представители за проверка на сигналите и жалбите.

3.5. Предоставят на Общинска администрация - Исперих списък на координатори за съдействие по места на дейностите по програмата.

3.6. Участват в разрешаването на проблемите, потвърдени от проверките на постъпилите сигнали.

3.7. Организират и провеждат задомителни кампании.

VІII. СРЕДСТВА, РЕСУРСИ И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Източници на финансиране и материално обезпечаване на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Исперих.

1.1. Общински бюджет, съгласно чл. 40б, т.2 от ЗЗЖ.

1.2. Постъпления от такси, съгласно чл. 175 от ЗВД и Наредба №11 За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих (приета с Решение № 301 по Протокол № 36 от 20.12.2013 год.;).

1.3. Дарения.

1.4. Проекти.

1.5. Организации за защита на животните.

1.6. Министерски съвет, по предложение на Министъра на земеделието и храните и Министъра на финансите, може да представи средства за изпълнение на програмата.

Общинският съвет Исперих и Общинска администрация - Исперих осигуряват поетапно настаняването на безстопанствените кучета в приюти.

Дейностите по програмата и етапите се отчитат и актуализират ежегодно пред кмета на община Исперих и Общински съвет Исперих.

IХ. ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОЕКТА - КРИТЕРИИ:

Очаквани резултати от осъществяването на програмата.

1. Качествени промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките по програмата и обработването на безстопанствените кучета:

1.1. Повишаване безопасността на гражданите.

1.2. Регистрация, събираемост на таксите за домашни кучета и стимулиране на кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на проблема и овладяване на притока на нежелани животни от дома към улицата.

1.3. Мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета.

1.4. Намаляване на социалното напрежение.

1.5. Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животни.

2. Количествени подобрения.

2.1. Постепенно намаляване на популацията на безстопанствени кучета, до изтеглянето им в приюти.

2.2. Увеличаване на броя на регистрираните домашни кучета.

2.3. Повишаване на постъпленията от таксата, съгласно чл. 175 от ЗВД и Наредба № 11 За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих.

3. Критерии за изпълнението на програмата.

3.1. Брой на обработените животни.

3.2. Брой на регистрираните домашни кучета.

3.3. Брой на кастрираните кучета, които живеят на открито - по строежи, паркинги, дворове, складове и др.

3.4. Брой на кастрираните домашни кучета.

3.5. Брой на задомените кучета .

3.6. Годишен отчет за извършените дейности по програмата и резултати представени от кмета на общината пред изпълнителния директор на Националната ветеринарномедицинска служба, съгласно чл. 40, ал.4 от Закона за защита на животните.

3.7. Брой граждани участващи като доброволци с цел реализация на програмата.

Настоящата Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Исперих е изготвена съгласно чл.40, ал.1, ал.2 , ал.3 и ал.4  от ЗЗЖ, приета е с Решение № 129 от 19.05.2016 год., по Протокол № 12 на Общинския съвет и влиза в сила, след приемането й от Общински съвет Исперих за срок 2016 -  2020 г.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
02. 06. 2016 г.