ОБЯВА

Община Исперих

ОБЯВА

Общинска администрация Исперих обявява прием на заявления за получаване на детска храна от детска кухня към ДГ „Първи юни“ гр. Исперих.

Кухнята ще предлага храна за обяд на неорганизиран контингент от деца от 10 месечна до три годишна възраст, отглеждани в домашна обстановка. Регистрацията на желаещите за получаване на храна от детската кухня ще се извършва чрез подаване на писмено заявление, придружено от бележка от личния лекар с указания за хранителния режим и копие от удостоверението за раждане на детето. При удовлетворяване на молбата ще се издава абонаментна карта, срещу която ще се закупуват купони по предварително изготвено меню.

За получаването на детска храна от детска кухня родителите или настойниците на децата ще заплащат такса в размер, определен от общинския съвет в Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих.

Желаещите могат да подават своите заявления в Общинска администрация Исперих, находяща се на ул. „Васил Левски“ № 70, кабинет № 3.

05. 08. 2016 г.