Обявление

Герб на Община Исперих

ОБЯВЛЕНИЕ

Съобщаваме Ви, че със Заповед № 530 от 04.10.2017 год. на Кмета на Общината е одобрено изменението на ПУП - ПРЗза УПИ І-2859 "За КОО" и УПИ ІІ-2860 "За озеленяване" в кв. 82 по действащия ПУП на гр. Исперих.

В 14-дневен срок от датата на съобщението можете да обжалвате заповедта, чрез Община Исперих до Административен съд - Разград.

Община Исперих

03. 11. 2017 г.