Обявление

Герб на Община Исперих

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Исперих на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 395 по протокол № 35 от заседание на Общински съвет - Исперих от 27.09.2017 год. е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР (план за регулация) на част от УПИ І, предвиден за "Спортен терен" в кв. 22 по плана на с. Голям Поровец,, общ. Исперих, обл. Разград, състоящо се в изменение на уличната регулация ...

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в Държавен вестник заинтересованите лица могат да направят писмени възражения чрез Общината до Административен съд - Разград. (обн. в ДВ бр. 88/03.11.2017 г.)

Пълният текст можете да видите в прикачения файл (*.pdf)

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
03. 11. 2017 г.