Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от "Агротайм" ЕООД-гр.Исперих

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -Наредба за ОВОС /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. в ДВ бр.94 /2012г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

"Изграждане на трафопост тип БКТП 20/0,4 kV в ПИ №180006, землище гр.Исперих, ЕКАТТЕ 32874 по плана на Стопански двор №2, собственост на "Агротайм" ЕООД"

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
06. 11. 2017 г.