Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от Бейсим Бейзатов Билялов, с.Тодорово, общ.Исперих, обл.Разград, ул."В.Терешкова" №1.

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

КПИИ "Смесен магазин за продажба на едро и дребно"

Местоположение: с.Тодорово, УПИ VI-220, кв.32.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
07. 11. 2017 г.