Обява за наличие на инвестиционно намерение

ОБЯВА

от инж. Халюк Хюсеин Хюсеин, Началник отдел "Териториално и селищно устройство" при Община Исперих

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Частично изменение на ПУП - ПР за УПИ с № I-342 и II-343 от кв.21 по плана на с.Белинци, община Исперих.

Обявата е поставена на информационното табло на сградата на Община Исперих. Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Исперих, гр.Исперих, ул."Дунав" №2, ПК 7400.

 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
05. 12. 2017 г.