Назначен бе психолог по проекта

Деца в риск - психолог Исперих

По Проект BG06-218 “Превенция и реинтеграция на деца в риск” беше обявен конкурс за длъжност „Психолог”. Конкурса бе проведен на два етапа:

1.Подбор по документи.

2.Провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

Заявления подадоха двама кандидати.

Комисия сформирана със Заповед на Кмета на Община Исперих разгледа подадените заявления и придружаващите ги документи, след което проведе интервю и класира кандидатите.

Кандидата заемащ първо място бе назначен на длъжност „Психолог” по Проект BG06-218 „Превенция и реинтеграция на деца в риск” финансиран от ФМ НА ЕИП 2009 – 2014.

20.10.2014 г.