Обява за наличие на инвестиционно намерение

ОБЯВА

от Ерол Исмет Ахмед, с.Китанчево, ул."Хан Аспарух" №35, общ.Исперих, обл.Разград

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II - 305, кв.31 по план на гр.Исперих - ЦГЧ, област Разград, във връзка с бъдещо изграждане на триетажна сграда: първи и втори етаж -обществено обслужване (9 магазина за промишлени стоки), трети етаж жилищен с 5 апартамента.

Местоположение: гр.Исперих,УПИ II -305, кв.31.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
26. 01. 2018 г.