Обява за наличие на инвестиционно намерение

ОБЯВА

от Метин Реджеб Халил, с.Делчево, общ.Исперих, ул."Марица" №6.

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -Наредба за ОВОС /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. в ДВ бр.94 /2012г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Проектиране и изграждане на "Автосервиз", с местоположение с.Делчево, общ.Исперих, обл.Разград, УПИ I,кв.18  по ЗРП на с.Делчево.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
29. 01. 2018 г.