Обява за наличие на инвестиционно намерение

ОБЯВА

от Ерсан Ерджан Назиф, с.Тодорово, ул."Люлин" №26, общ.Исперих, обл.Разград

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Основен ремонт на търговска сграда (бистро и смесен магазин), на допълнително пристрояване и частично надстрояване-"Стаи за гости", с адрес: с.Тодорово, ул."Васил Левски" №27.

Местоположение: с.Тодорово, кв.27, УПИ IX-94.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
02. 02. 2018 г.