Одобряване изменението на ПУП-ПР за УПИ ІХ-328 в кв. 20 - с. Белинци

ЗАПОВЕД
№ 145 от 07.02.2018 г.
на Кмета на община Исперих

Относно: Одобряване изменението на ПУП-ПР (план за регулация) за УПИ ІХ-328 в кв. 20 с. Белинци, (поз. имот 03472.40.328 по кадастралната карта), като УПИ ІХ-328 се преотрежда от "За здравно заведение" в "За ниско-етажно жилищно строителство"

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
09. 02. 2018 г.