Обява за наличие на инвестиционно намерение

ОБЯВА

от Ърфан Ахмед Адем, с.Делчево, общ.Исперих, обл.Разград, ул."Ахелой" №7

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./.

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Функциониране на стопански сгради - търпими строежи (идентификатори №04 и 05), за отглеждане на домашни животни - едър рогат добитък - 25 глави (крави-15 глави, телета-10 глави).

Местоположение: с.Делчево, УПИ IV - 157, кв.20.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
21. 02. 2018 г.