Обява за наличие на инвестиционно намерение

ОБЯВА
от "АГРОТАЙМ" ЕООД гр. Исперих

На основание чл. 4, ал. 2 от от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредба за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.) 

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за обект: "Промяна на предназначението на съществуваща сграда с идентификатор 06 в Цех за преработка на костилкови плодове", находяща се в поземлен имот № 000 050, землище гр. Исперих, ЕКАТТЕ 32874, собственост на "Агротайм" ЕООД.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - Русе, "Придунавски булевард" № 20, пощенски код 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
22. 02. 2018 г.