Обява за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

ОБЯВА
от "АГРОТАЙМ" ЕООД гр. Исперих

На основание чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС № 139 (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

ОПОВЕСТЯВАМЕ

обществеността за издадено решение № РУ-5-ЕО/2018 на РИОСВ - Русе за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, с разпоредителна част "да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - план за застрояване за промяна на предназначението на имот № 000140 в землището на гр. Исперих, частна държавна собственост, от горска територия за складово-производствена дейност, с цел бъдещо закупуване и ползване на имота от "Агротайм" ЕООД.

Всички, които желаят да получат по-подробна информация или да изразят мнения и становища във връзка с Решението могат да го направят писмено в деловодството на "Агротайм" ЕООД.

22. 02. 2018 г.