Обява за конкурс

Герб на Община Исперих

ОБЯВА ЗА КОНКУРС
ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА

На основание чл.217, ал.5 от ЗПУО, във връзка с чл.90 и 91 от Кодекса на труда,   Община Исперих

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността „Директор“ на следните общински детски градини:

 1. ДГ „Детелина“, с.Делчево, община Исперих;
 2. ДГ „Щастливо детство“, с.Китанчево, община Исперих;
 3. ДГ „Радост“, с.Свещари, община Исперих.

 

І. Кратко описание на длъжността:

Директорът на общинската детска градина организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната и общинска политика в областта на предучилищното образование, учебно-възпитателния процес и цялостната административно-управленска дейност на детското заведение.

 

ІІ. Изисквания към кандидатите:

 1. Образование – висше;
 • Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
 • Област на завършено образование - педагогически науки;
 • специалност от професионално направление „Педагогика” с присъдена професионална квалификация „педагог” и/или „детски учител”, „детски и начален учител”;
 • специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител” и допълнителна професионална квалификация „детски учител”;
 • минимален професионален опит – 5 /пет/ години учителски стаж по смисъла на чл.213, ал.2 от ЗПУО и чл.19 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 •  да не са лишавани от право да упражняват професията си;
 •  да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката.
 • Допълнителни изисквания и квалификации:

- добра компютърна грамотност – MS office;
- други документи, удостоверяващи професионална квалификация.
 

ІІІ. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за участие в конкурса (по образец);
 2. Документ за самоличност (заверено копие);
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Документи за завършена образователна степен на висшето образование, професионална квалификация, учителска правоспособност (заверени копия);
 5. Документи за научно звание, научна степен или професионално-квалификационни степени (заверени копия);
 6. Трудова или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, доказващ осигурителен стаж (заверени копия);
 7. Свидетелство за съдимост (в срок за валидност);
 8. Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността „Директор“ (оригинал);
 9. Удостоверение, че лицето не се води на отчет за психично заболяване – (оригинал);
 10. Документ  за  компютърна  грамотност  -  ако  притежава  (заверено копие);
 11.  Други  документи,  които  лицето  счита  за  необходими  (заверени копия).

 

ІV. Начин на провеждане на конкурса:

 • І етап – тестов изпит;
 • ІІ етап – събеседване (интервю).

 

V. Място и срок за подаване на документите:

Документи се подават в деловодството на Община Исперих, находящо се на адрес гр.Исперих, ул. „Васил Левски“ № 70.

Кандидатите подават документите си лично или чрез пълномощник, като представят оригиналите за сравнение.

Допускането до конкурс се осъществява в съответствие с разпоредбите на чл.93 от Кодекса на труда.

Краен срок за представяне на документите 30.03.2018г., вкл. до 17. 00 часа.

Справки и информация относно конкурса: на адрес гр. Исперих, ул.„Васил Левски“ № 70 (деловодство) и на интернет страницата на Община Исперих.

 

БЕЙСИМ РУФАД

Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
22. 02. 2018 г.