Обява за наличие на инвестиционно намерение

ОБЯВА

от Иван Величков Иванов, гр.Исперих, ул."Христо Ясенов" №4

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -Наредба за ОВОС /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. в ДВ бр.94 /2012г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Вътрешно преустройство на кафе-еспресо във бистро.

Местоположение: гр.Исперих, УПИ VI-1743, кв.77, ул."Христо Ясенов" №4.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ: