Заповед № 607 за отмяна на заповед

ЗАПОВЕД
№ 607 от 31.07.2018 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99, т. 6 от АПК и поради нарушаване на административнопроизводствените правила при обявяване на моя Заповед № 470 от 19.06.2018 г. и постъпила жалба с вх.№ 30-596-1/26.07.2018 г. от "КИТ АГРО" ЕООД град Исперих

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Отменям своя Заповед № 470 от 19.06.2018 г. за обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд по плана за земеразделяне град Исперих.

1. Отменям своя Заповед № 603/25.07.2018 г. за спечелил търга с явно наддаване проведен на 20.07.2018 г. от ЗПК „Хан Аспарух“ град Исперих;
2. Отменям своя Заповед № 602/25.07.2018 г. за спечелил търга с явно наддаване проведен на 20.07.2018 г. от „ДАНИ КОМЕРС-2017“ ЕООД град Исперих;

II. Стойността на закупените тръжни документи, внесени депозити, както и платените наеми за селскостопанската 2018/2019 г. да бъде възстановена.

III. Заповедта да се връчи на заинтересованите лица по реда на АПК.

IV. Изпълнението на заповедта възлагам на Началник отдел „Общинска собственост“ при Община Исперих.

V. Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

 

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на АПК.

 

БЕЙСИМ РУФАД
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
31. 07. 2018 г.