Публичен търг с явно наддаване

Герб на Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл. 24а, ал. 5  от ЗСПЗЗ, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих; чл. 73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 564  от 30.07.2018 г. на ОбС- Исперих и Заповед № 640/16.08.2018 г. на Кмета на община Исперих 

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд в с. Бърдоква, с. Вазово, с. Делчево и с. Лудогорци, община Исперих.

Населено

място

№ на имота

описание

Площ

дка

№ на АОС

Нач.год.

наемна цена

стъпка

1

с.Бърдоква

020029

нива

10,619

5273/18.02.2013г.

477,90

47,00

2

с.Вазово

10015.20.1

нива

2,418

5366/28.02.2013г.

108,80

10,00

3

с.Вазово

10015.20.2

нива

5,007

5365/28.02.2013г.

225,30

22,00

4

с.Вазово

10015.20.3

нива

10,153

5338/28.02.2013г.

456,88

45,00

5

с.Вазово

10015.16.2

лозе

0,528

5402/15.03.2013г.

23,80

2,00

6

с.Вазово

10015.16.33

лозе

1,056

5397/15.03.2013г.

47,50

4,00

7

с.Вазово

10015.16.36

лозе

0,529

5396/15.03.2013г.

23,80

2,00

8

с.Вазово

10015.16.63

лозе

0,610

5373/06.03.2013г.

27,40

2,00

9

с.Вазово

10015.16.100

лозе

1,220

5404/15.03.2013г.

54,90

5,00

10

с.Вазово

10015.16.22

лозе

0,528

5400/15.03.2013г.

23,80

2,00

11

с.Вазово

10015.16.23

лозе

0,528

5399/15.03.2013г.

23,80

2,00

12

с.Вазово

10015.16.26

лозе

1,056

5398/15.03.2013г.

47,50

4,00

13

с.Делчево

020004

нива

0,605

5980/15.01.2016г.

27,20

2,00

14

с.Лудогорци

003013

нива

0,821

5977/15.01.2016г.

36,90

3,00

15

с.Голям Поровец

15953.23.32

Изост.орна земя

5,000

5213/21.01.2013г.

225,00

22,00

 

1.2.  Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 лева за всеки поземлен имот, който  се внася до 15.00 часа на 10.09.2018 год. (понеделник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  17.09.2018 год.(понеделник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 11.09.2018 г. (вторник) от 10:00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 18.09.2018 г. (вторник) от 10:00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00  лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 10.09.2018 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 17.09.2018 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
17. 08. 2018 г.