Публичен търг с явно наддаване

Герб на Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл. 24а, ал. 5  от ЗСПЗЗ, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих; чл. 73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 564  от 30.07.2018 г. на ОбС - Исперих  и Заповед № 637/16.08.2018 г. на Кмета на община Исперих                                   

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд в с. Лъвино, с. Конево, с. Китанчево, с. Подайва, с. Свещари и с. Яким Груево, община Исперих.

Населено

място

№ на имота

описание

Площ

дка

№ на АОС

Нач.год.

наемна цена

стъпка

1

с.Лъвино

000119

др.неиз.нива

14,882

6700/31.05.2018г.

669,70

66,00

2

с.Конево

027002

нива

3,000

2987/18.05.2017г..

135,00

13,00

3

с.Конево

021001

нива

3,708

5699/27.02.2014г.

166,90

16,00

4

с.Конево

021002

нива

3,014

5702/11.03.2014г.

135,60

13,00

5

с.Конево

021003

нива

5,558

5701/11.03.2014г.

250,10

25,00

6

с.Китанчево

37010.62.5

нива

1,000

5214/08.02.2013г.

45,00

4,00

7

с.Подайва

001035

нива

10,000

6198/14.04.2016г.

450,00

45,00

8

с.Подайва

001045

нива

10,000

6208/14.04.2016г.

450,00

45,00

9

с.Подайва

130008

нива

2,175

5609/11.10.2013г.

97,90

9,00

10

с.Подайва

080014

нива

1,342

5608/11.10.2013г.

60,40

6,00

11

с.Свещари

65650.7.51

нива

3,543

5915/10.08.2015г.

160,00

16,00

12

с.Яким Груево

005039

нива

0,716

5988/20.01.2016г.

32,20

3,00

 

1.2.  Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 лева за всеки поземлен имот, който  се внася до 15.00 часа на 10.09.2018 год. (понеделник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  17.09.2018 год.(понеделник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 11.09.2018 г. (вторник) от 11:00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 18.09.2018 г. (вторник) от 11:00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15:00 часа на 10.09.2018 год. (понеделник), а за повторен търг до 15:00 часа на 17.09.2018 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
17. 08. 2018 г.