Публичен търг с явно наддаване

Герб на Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл. 24а, ал. 5  от ЗСПЗЗ, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих; чл. 73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 564 от 30.07.2018 г. на ОбС - Исперих  и Заповед № 639/16.08.2018 г. на Кмета на община Исперих                                   

ОБ Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд по кадастралната карта на с. Белинци.

№ на имота

описание

Площ/дка

№ на АОС

Нач.год.наемна цена

стъпка

1

03472.28.51

нива

3,000

6728/29.06.2018г.

135,00

13,00

2

03472.28.52

нива

3,000

6729/29.06.2018г.

135,00

13,00

3

03472.28.53

нива

3,000

6730/29.06.2018г.

135,00

13,00

4

03472.28.54

нива

3,000

6731/29.06.2018г.

135,00

13,00

5

03472.28.55

нива

3,000

6732/29.06.2018г.

135,00

13,00

6

03472.28.56

нива

3,000

6733/29.06.2018г.

135,00

13,00

7

03472.28.57

нива

3,000

6734/29.06.2018г.

135,00

13,00

8

03472.28.58

нива

3,000

6735/29.06.2018г.

135,00

13,00

9

03472.28.59

нива

3,000

6736/29.06.2018г.

135,00

13,00

10

03472.28.60

нива

3,000

6737/29.06.2018г.

135,00

13,00

11

03472.28.61

нива

3,000

6738/29.06.2018г.

135,00

13,00

12

03472.28.62

нива

3,000

6739/29.06.2018г.

135,00

13,00

13

03472.28.63

нива

4,005

6740/29.06.2018г.

180,20

18,00

14

03472.10.238

нива

0,583

4240/11.09.2012г.

26,20

2,00

 

1.2.  Депозит за участие в търга  в размер на 50,00  лева за всеки поземлен имот, който  се внася до 15.00 часа на 10.09.2018 год. (понеделник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  17.09.2018 год.(понеделник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 11.09.2018 г. (вторник) от 14:00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 18.09.2018 г. (вторник) от 14:00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15:00 часа на 11.09.2018 год. (понеделник), а за повторен търг до 15:00 часа на 17.09.2018 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
17. 08. 2018 г.