Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от "РОТЕ" ЕООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение "Спортен риболов и риборазвъждане в съществуващ воден обект", находящ се в землището на с. Йонково, общ. Исперих, местност "Шарапанлък".

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в община Исперих, кметство с. Йонково или в РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
10. 09. 2018 г.