ИНДИКАТИВНИ ПРОГРАМИ

АНКЕТНА КАРТА

Уважаеми граждани на Община Исперих,

Прилагайки Пътната карта за нов подход в политиката за регионално развитие в България, община Исперих започна разработването на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027г.

Планът за интегрирано развитие на общината е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно обезпечаване на местното развитие през следващия програмен период. Той се разработва и изпълнява в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие и европейските приоритети, определящи стратегическите рамки на новия програмен период.

Обръщаме се към Вас с молба да се включите активно в изработването на плана, за да се гарантира неговото качество и ефективност. Моля, за целта, да попълните настоящата анкетна карта. При проявен интерес по темата можете да се включите и в следващите обществени обсъждания на плана. За целта можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка в края на анкетата.

Благодарим Ви за отделеното време!

Анкетна карта за изработване на план  за интегрирано развитие на община Исперих.


 


Във връзка с подготовката на проектни предложения и кандидатстването на Община Исперих  по Процедура на подбор на проекти BGBG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих – мярка 7.4  „ИНВЕСТИЦИИ В УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА, СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА“, за целите на обосновките към проектите, бяха поискани статистически данни за броя на населението в община Исперих по населени места от Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания – Разград“, които прилагаме за информация на интересуващите се.
Население към 31.12. на съответната година в община Исперих по населени места и възраст (*.pdf)
Дата на публикуване: 17.06.2020 год.


Програма за енергийна ефективност на Община Исперих за периода 2017-2022 год.
Дата на публикуване: 05.06.2020 год.


Краткосрочна програма на Община Исперих за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2018 - 2021 год. (*.pdf)
(Настоящата програма е приета с решение № 743 от 26.09.2019 год. на ОбС - Исперих)

Дългосрочна програма на Община Исперих за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2014 - 2024 год. (*.pdf)