Публичен търг с явно наддаване

На основание  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на Решение  № 503  по Протокол  № 44 от 26.04.2018г. на ОбС- Исперих  и Заповед № 332/16.05.2018г. на Кмета на община Исперих...
21. 05. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

На основание  чл.24а, ал.5  от ЗСПЗЗ,чл. 5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих; чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 500  от 26.04.2018г. на ОбС- Исперих и  Заповед № 330/16.05.2018г. на Кмета на община Исперих...Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд по плана за земеразделяне на с.Лудогорци и с.Къпиновци...
21. 05. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

На основание  чл.24а, ал.5  от ЗСПЗЗ,чл. 5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих; чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 500  от 26.04.2018г. на ОбС- Исперих и Заповед № 331 от 16.05.2018год. на Кмета на община Исперих...  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд по плана за земеразделяне на с.Лъвино...
21. 05. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

На основание  чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 на ОбС –Исперих, в изпълнение на Решение  № 417  по Протокол  № 37 от 30.11.2017г. и Решение № 439 по Протокол № 38 от 21.12.2017год. на ОбС- Исперих  и Заповед № 323/11.05.2018г. на Кмета на Община Исперих...
11. 05. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

На основание чл.24а, ал.5  от ЗСПЗЗ,чл. 5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих; чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 500  от 26.04.2018г. на ОбС- Исперих  и Заповед № 310/04.05.2018г. на Кмета на община Исперих...
11. 05. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

На основание   чл.24а, ал.5  от ЗСПЗЗ,чл. 5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих; чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 500  от 26.04.2018г. на ОбС- Исперих  и Заповед №311/04.05.2018г. на Кмета на община Исперих...
11. 05. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

На основание чл.35, ал.1 от зос, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 на ОбС –Исперих, в изпълнение на Решение  № 487  по Протокол  № 43 от 29.03.2018г. на ОбС- Исперих  и Заповед № 319/10.05.2018г. на Кмета на община Исперих...
11. 05. 2018 г.

ЗАПОВЕД №301/30.04.2018г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 от Закона за горите и чл.62, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти...
10. 05. 2018 г.

ЗАПОВЕД №300/30.04.2018г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 от Закона за горите и чл.62, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти...
10. 05. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд,както следва:
09. 05. 2018 г.