Общински съвет - Исперих

За контакти с Общински съвет - Исперих:
e-mail: obs@isperih.bg
Телефонни номера за контакти
- Председател на Общински съвет Исперих (адв. Даниел Димитров) - 0888 658 527;
- Технически сътрудник ОбС (Сейде Султанова) - 0882 555 631.


Заседание на Общински съвет - Исперих ще се проведе на 30.07.2018 год. от 17:00 ч.


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Финанси и бюджет" в Общински съвет - Исперих

На 23.07.2018 год. от 13:00 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет - Исперих, Постоянната комисия по "Финанси и бюджет" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Исперих в периода от 01.04.2018 г. до 30.06.2018 г.

2. Докладна записка от адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.04.2018 г. до 30.06.2018 г.

3. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Лудогорци, общ. Исперих ул. "Тунджа" № 39 чрез публичен търг

4. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2017 г.
Приложения:
- Протокол от проведено публично обсъждане;
- Приложение 1: Стойностни показатели - Приходи - Тримесечен отчет - Обща;
- Приложение 2: Стойностни показатели - Приходи - Тримесечен отчет - Държавни;
- Приложение 3: Стойностни показатели - Приходи - Тримесечен отчет - Местни;
- Приложение 4: Рекапитулация по функции - Тримесечен отчет - Държавни дейности;
- Приложение 5: Рекапитулация по функции - Тримесечен отчет - Местни дейности;
- Приложение 6: Рекапитулация по функции - Тримесечен отчет - Дофинансиране;
- Приложение 7: Справка за просрочените задължения;
- Приложение 8: Отчет на капиталовите разходи към 31.12.2017 г.;
- Приложение 9: Отчет за сметки на средствата от Европейския съюз (СЕС);
- Приложение 10: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг;
- Приложение 11: Справка за съотношението на плащанията по дълга за бюджетна година 2017;
- Приложение 12: Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2017 година на община ИСПЕРИХ.

5. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Подаване на искане за авансово плащане до УО на ОП „Региони в растеж 2014-2020“ и издаване в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството на обезпечение, гарантиращо авансовото плащане /Запис на заповед/ по проект на община Исперих „Обзавеждане и оборудване на съществуващ Дневен център за деца с увреждания в гр. Исперих и обособяване на детска и спортна площадка в прилежащото дворно пространство”, одобрен за финансиране от Министерство на регионалното развитие и благоустройството с Договор № BG16RFOP001-5.001 - 0021 – С01 от 12.01.2018 г.

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

6. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Определяне на условията за отдаването под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с. Белинци, с. Бърдоква, с. Вазово, с. Делчево, с. Лудогорци, с. Лъвино, с. Конево, с. Китанчево, с. Подайва, с. Свещари и с. Яким Груево, община Исперих, област Разград
Приложение: Списък на имотите

7. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Отстъпване право на строеж за построяване на едноетажни обществено-обслужващи сгради в УПИ І-2859, квартал 82 и в УПИ V-2857, квартал 131 по плана на гр. Исперих, община Исперих, област Разград

8. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Продажба на  УПИ II-67, квартал 73, находящ  се в с. Подайва, община Исперих, област Разград

9. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Прехвърляне собствеността на В и К активите публична общинска собственост от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих  на Община Исперих

Бехчет СЮЛЕЙМАН
Председател на Постоянната комисия по "Финанси и бюджет"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Стопански дейности и европейско развитие" в Общински съвет - Исперих

На 23.07.2018 год. от 14:00 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет - Исперих, Постоянната комисия по "Стопански дейности и европейско развитие" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Определяне на условията за отдаването под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с. Белинци, с. Бърдоква, с. Вазово, с. Делчево, с. Лудогорци, с. Лъвино, с. Конево, с. Китанчево, с. Подайва, с. Свещари и с. Яким Груево, община Исперих, област Разград
Приложение: Списък на имотите

2. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Отстъпване право на строеж за построяване на едноетажни обществено-обслужващи сгради в УПИ І-2859, квартал 82 и в УПИ V-2857, квартал 131 по плана на гр. Исперих, община Исперих, област Разград

3. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Продажба на  поземлени имоти, находящи се в с. Малък Поровец, община Исперих, област Разград

4. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Промяна предназначението на 12 броя поземлени имоти в с. Подайва от земеделски земи в горски територии

5. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Определяне на условията за отдаване под наем на урегулирани поземлени имоти, находящи се в с. Подайва, община Исперих

6. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Продажба на  УПИ II-67, квартал 73, находящ  се в с. Подайва, община Исперих, област Разград

7. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Отдаване под аренда на поземлен имот, находящ се в с. Лудогорци, община Исперих

8. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Прехвърляне собствеността на В и К активите публична общинска собственост от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих  на Община Исперих

9. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Разработване на ПУП-ПП (парцеларен план) за изграждане на тръбопровод за течни торови маси от поземлен имот № 000089, ЕКАТТЕ 32874, местност „Юсек Юстю“ – Землище град Исперих до поземлен имот №032076, ЕКАТТЕ 87285, местност „Тушанлъка“ – Землище с. Яким Груево, общ. Исперих, обл. Разград и одобряване на Задание
Приложение: Становище към докладната записка

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

10. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Лудогорци, общ. Исперих ул. "Тунджа" № 39 чрез публичен търг

11. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2017 г.
Приложения:
- Протокол от проведено публично обсъждане;
- Приложение 1: Стойностни показатели - Приходи - Тримесечен отчет - Обща;
- Приложение 2: Стойностни показатели - Приходи - Тримесечен отчет - Държавни;
- Приложение 3: Стойностни показатели - Приходи - Тримесечен отчет - Местни;
- Приложение 4: Рекапитулация по функции - Тримесечен отчет - Държавни дейности;
- Приложение 5: Рекапитулация по функции - Тримесечен отчет - Местни дейности;
- Приложение 6: Рекапитулация по функции - Тримесечен отчет - Дофинансиране;
- Приложение 7: Справка за просрочените задължения;
- Приложение 8: Отчет на капиталовите разходи към 31.12.2017 г.;
- Приложение 9: Отчет за сметки на средствата от Европейския съюз (СЕС);
- Приложение 10: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг;
- Приложение 11: Справка за съотношението на плащанията по дълга за бюджетна година 2017;
- Приложение 12: Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2017 година на община ИСПЕРИХ.

12. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Подаване на искане за авансово плащане до УО на ОП „Региони в растеж 2014-2020“ и издаване в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството на обезпечение, гарантиращо авансовото плащане /Запис на заповед/ по проект на община Исперих „Обзавеждане и оборудване на съществуващ Дневен център за деца с увреждания в гр. Исперих и обособяване на детска и спортна площадка в прилежащото дворно пространство”, одобрен за финансиране от Министерство на регионалното развитие и благоустройството с Договор № BG16RFOP001-5.001 - 0021 – С01 от 12.01.2018 г.

Айдън ХЮСЕИН
Председател на Постоянната комисия по "Стопански дейности и европейско развитие"


ПОКАНА
за съвместно заседание на Постоянната комисия по "Образование, култура, спорт и туризъм" и Постоянната комисия по "Социални дейности и здравеопазване" в Общински съвет - Исперих

На 23.07.2018 год. от 15:00 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет - Исперих, Постоянната комисия по "Образование, култура, спорт и туризъм" и Постоянната комисия по "Социални дейности и здравеопазване" ще заседават при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2017 г.
Приложения:
- Протокол от проведено публично обсъждане;
- Приложение 1: Стойностни показатели - Приходи - Тримесечен отчет - Обща;
- Приложение 2: Стойностни показатели - Приходи - Тримесечен отчет - Държавни;
- Приложение 3: Стойностни показатели - Приходи - Тримесечен отчет - Местни;
- Приложение 4: Рекапитулация по функции - Тримесечен отчет - Държавни дейности;
- Приложение 5: Рекапитулация по функции - Тримесечен отчет - Местни дейности;
- Приложение 6: Рекапитулация по функции - Тримесечен отчет - Дофинансиране;
- Приложение 7: Справка за просрочените задължения;
- Приложение 8: Отчет на капиталовите разходи към 31.12.2017 г.;
- Приложение 9: Отчет за сметки на средствата от Европейския съюз (СЕС);
- Приложение 10: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг;
- Приложение 11: Справка за съотношението на плащанията по дълга за бюджетна година 2017;
- Приложение 12: Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2017 година на община ИСПЕРИХ.

Екатерина ДИМИТРОВА
Председател на Постоянната комисия по "Образование, култура, спорт и туризъм"

Гюнел МЮСРЕФ
Председател на Постоянната комисия по "Социални дейности и здравеопазване"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Законност и обществен ред" в Общински съвет - Исперих

На 23.07.2018 год. от 15:30 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет - Исперих, Постоянната комисия по "Законност и обществен ред" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Определяне на условията за отдаването под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с. Белинци, с. Бърдоква, с. Вазово, с. Делчево, с. Лудогорци, с. Лъвино, с. Конево, с. Китанчево, с. Подайва, с. Свещари и с. Яким Груево, община Исперих, област Разград
Приложение: Списък на имотите

2. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Отстъпване право на строеж за построяване на едноетажни обществено-обслужващи сгради в УПИ І-2859, квартал 82 и в УПИ V-2857, квартал 131 по плана на гр. Исперих, община Исперих, област Разград

3. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Продажба на  поземлени имоти, находящи се в с. Малък Поровец, община Исперих, област Разград

4. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Промяна предназначението на 12 броя поземлени имоти в с. Подайва от земеделски земи в горски територии

5. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Определяне на условията за отдаване под наем на урегулирани поземлени имоти, находящи се в с. Подайва, община Исперих

6. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Отдаване под аренда на поземлен имот, находящ се в с. Лудогорци, община Исперих

7. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Разработване на ПУП-ПП (парцеларен план) за изграждане на тръбопровод за течни торови маси от поземлен имот № 000089, ЕКАТТЕ 32874, местност „Юсек Юстю“ – Землище град Исперих до поземлен имот №032076, ЕКАТТЕ 87285, местност „Тушанлъка“ – Землище с. Яким Груево, общ. Исперих, обл. Разград и одобряване на Задание
Приложение: Становище към докладната записка

8. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2017 г.
Приложения:
- Протокол от проведено публично обсъждане;
- Приложение 1: Стойностни показатели - Приходи - Тримесечен отчет - Обща;
- Приложение 2: Стойностни показатели - Приходи - Тримесечен отчет - Държавни;
- Приложение 3: Стойностни показатели - Приходи - Тримесечен отчет - Местни;
- Приложение 4: Рекапитулация по функции - Тримесечен отчет - Държавни дейности;
- Приложение 5: Рекапитулация по функции - Тримесечен отчет - Местни дейности;
- Приложение 6: Рекапитулация по функции - Тримесечен отчет - Дофинансиране;
- Приложение 7: Справка за просрочените задължения;
- Приложение 8: Отчет на капиталовите разходи към 31.12.2017 г.;
- Приложение 9: Отчет за сметки на средствата от Европейския съюз (СЕС);
- Приложение 10: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг;
- Приложение 11: Справка за съотношението на плащанията по дълга за бюджетна година 2017;
- Приложение 12: Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2017 година на община ИСПЕРИХ.

9. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Подаване на искане за авансово плащане до УО на ОП „Региони в растеж 2014-2020“ и издаване в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството на обезпечение, гарантиращо авансовото плащане /Запис на заповед/ по проект на община Исперих „Обзавеждане и оборудване на съществуващ Дневен център за деца с увреждания в гр. Исперих и обособяване на детска и спортна площадка в прилежащото дворно пространство”, одобрен за финансиране от Министерство на регионалното развитие и благоустройството с Договор № BG16RFOP001-5.001 - 0021 – С01 от 12.01.2018 г.

Росица МИТЕВА
Председател на Постоянната комисия по "Законност и обществен ред"