Общински съвет - Исперих

За контакти с Общински съвет - Исперих:
e-mail: obs@isperih.bg
Телефонни номера за контакти
- Председател на Общински съвет Исперих (адв. Даниел Димитров) - 0888 658 527;
- Технически сътрудник ОбС (Сейде Султанова) - 0882 555 631.


Заседание на Общински съвет - Исперих на 24.04.2019 г.


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Социални дейности и здравеопазване"

На 22.04.2019 г. от 10:30 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет Исперих, Постоянната комисия по "Социални дейности и здравеопазване" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от г-жа Айджан Бейтула – заместник-кмет на Община Исперих относно: Развитие на социалните услуги в община Исперих за 2020 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
План за развитие на социалните услуги в община Исперих за 2020 г.

2. Докладна записка от г-жа Айджан Бейтула – заместник-кмет на Община Исперих относно: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Програмата за закрила на детето за 2018 г. и на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в общинската програма за закрила на детето 2018 г.;
- Общинска програма за закрила на детето за 2019 г.

3. Докладна записка от г-жа Айджан Бейтула – заместник-кмет на Община Исперих относно: Проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 чрез подхода Водено от общностите местно развитие, процедура BG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих „Социално икономическа интеграция на маргинализирани общности”
Приложение: Становище към докладната записка

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

4. Докладна записка от г-жа Айджан Бейтула – заместник-кмет на Община Исперих относно: Запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за изпълнението на проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-C01/ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-2014BG05M2OP001-C01/, съфинансирани от Европейския социален фонд
Приложение: Становище към докладната записка

Гюнел МЮСРЕФ
Председател на Постоянната комисия по "Социални дейности и здравеопазване"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Образование, култура, спорт и туризъм"

На 22.04.2019 г. от 10:30 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет Исперих, Постоянната комисия по "Образование, култура, спорт и туризъм" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Приемане на доклади за осъществени читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих през 2018 г.
Приложение: Становище към докладната записка

2. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Удължаване срока на договор за безвъзмездно предоставяне на имот – част от сграда (зала за борба), находящ се в град Исперих, община Исперих

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

3. Докладна записка от г-жа Айджан Бейтула – заместник-кмет на Община Исперих относно: Запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за изпълнението на проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-C01/ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-2014BG05M2OP001-C01/, съфинансирани от Европейския социален фонд
Приложение: Становище към докладната записка

4. Докладна записка от г-жа Айджан Бейтула – заместник-кмет на Община Исперих относно: Развитие на социалните услуги в община Исперих за 2020 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
План за развитие на социалните услуги в община Исперих за 2020 г.

5. Докладна записка от г-жа Айджан Бейтула – заместник-кмет на Община Исперих относно: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Програмата за закрила на детето за 2018 г. и на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в общинската програма за закрила на детето 2018 г.;
- Общинска програма за закрила на детето за 2019 г.

6. Докладна записка от г-жа Айджан Бейтула – заместник-кмет на Община Исперих относно: Проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 чрез подхода Водено от общностите местно развитие, процедура BG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих „Социално икономическа интеграция на маргинализирани общности”
Приложение: Становище към докладната записка

Екатерина ДИМИТРОВА
Председател на Постоянната комисия по "Образование, култура, спорт и туризъм


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Финанси и бюджет"

На 22.04.2019 г. от 13:00 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет Исперих, Постоянната комисия по "Финанси и бюджет" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от г-жа Айджан Бейтула – заместник-кмет на Община Исперих относно: Запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за изпълнението на проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-C01/ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-2014BG05M2OP001-C01/, съфинансирани от Европейския социален фонд
Приложение: Становище към докладната записка

2. Докладна записка от г-жа Нехире Юмер - заместник-кмет на община Исперих относно: Определяне на имоти – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане през  2019 год.
Приложение: Списък на имотите, подлежащи на задължително застраховане през  2019 год.

3. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Проект на Наредба 11;
- Мотиви за приемане на Наредба 11;
- Таблица с наименованията, сроковете и цените на услугите (*.xlsx)

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

4. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Приемане на доклади за осъществени читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих през 2018 г.
Приложение: Становище към докладната записка

5. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Печеница, общ. Исперих чрез публичен търг

6. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Определяне на условията за отдаване под наем на незастроени поземлени имоти /дворни места/, находящи се в с. Малък Поровец, с. Райнино и с. Подайва, община Исперих

7. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в Община Исперих за 2018 г.
Приложение: Годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на отпадъците в община Исперих за 2018 г.

Бехчет СЮЛЕЙМАН
Председател на Постоянната комисия по "Финанси и бюджет"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Стопански дейности и европейско развитие"

На 22.04.2019 г. от 13:30 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет Исперих, Постоянната комисия по "Стопански дейности и европейско развитие" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Печеница, общ. Исперих чрез публичен търг

2. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Продажба на поземлен имот I-1, квартал 1 в с. Бърдоква; поземлен имот II-2, квартал 1 в с. Бърдоква; поземлен имот III-414, квартал 66 в с. Драгомъж  и  поземлен имот II, квартал 60 в с. Лъвино, община Исперих, област Разград

3. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Определяне на условията за отдаване под наем на незастроени поземлени имоти /дворни места/, находящи се в с. Малък Поровец, с. Райнино и с. Подайва, община Исперих

4. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в Община Исперих за 2018 г.
Приложение: Годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на отпадъците в община Исперих за 2018 г.

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

5. Докладна записка от г-жа Нехире Юмер - заместник-кмет на община Исперих относно: Определяне на имоти – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане през  2019 год.
Приложение: Списък на имотите, подлежащи на задължително застраховане през  2019 год.

6. Докладна записка от г-жа Айджан Бейтула – заместник-кмет на Община Исперих относно: Проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 чрез подхода Водено от общностите местно развитие, процедура BG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих „Социално икономическа интеграция на маргинализирани общности”
Приложение: Становище към докладната записка

Айдън ХЮСЕИН
Председател на Постоянната комисия по "Стопански дейности и европейско развитие"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Законност и обществен ред"

На 22.04.2019 г. от 14:00 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет Исперих, Постоянната комисия по "Законност и обществен ред" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Продажба на поземлен имот I-1, квартал 1 в с. Бърдоква; поземлен имот II-2, квартал 1 в с. Бърдоква; поземлен имот III-414, квартал 66 в с. Драгомъж  и  поземлен имот II, квартал 60 в с. Лъвино, община Исперих, област Разград

2. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Удължаване срока на договор за безвъзмездно предоставяне на имот – част от сграда (зала за борба), находящ се в град Исперих, община Исперих

3. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Проект на Наредба 11;
- Мотиви за приемане на Наредба 11;
- Таблица с наименованията, сроковете и цените на услугите (*.xlsx)

Росица МИТЕВА
Председател на Постоянната комисия по "Законност и обществен ред"