Заседание на Общински съвет - Исперих

С Докладна записка с Вх. № 22 от 15.01.2018 г. в законоустановения срок е депозиран Проекто-Бюджетът на Община Исперих за 2018 г. Заседанието по приемането на Бюджет 2018 г. ще се проведе  на 01.02.2018 г. от 14:00 часа

1. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Приемане бюджета на Община Исперих за 2018 год., приходно-разходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2018 - 2020 год.
- Приложения (*.rar ~11 MB)


ПОКАНА
за заседание на Общински съвет - Исперих 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, и чл. 40, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2015-2019 г./ от ЗМСМА, СВИКВАМ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ на  25.01.2018 г. /четвъртък/ от 14:00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление  за 2017 год. 

2. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 год.

3. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Определяне предназначението, броя, вида и местонахождението на жилищата – собственост на община Исперих за 2018 год.

4. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Определяне на началните месечни наемни цени на общинските жилища

5. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Определяне на условията за отдаване под наем на урегулирани поземлени имоти, находящи се в с. Бърдоква, с. Лъвино, с. Белинци, с. Подайва и  с. Райнино, община Исперих

6. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Учредяване право на ползване за устройване на 41 броя пчелни семейства върху част от общински поземлен имот №000114 за срок от 10 години

7. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Одобряване на ПУП –  ПП за Реконструкция на довеждащ водопровод, от ПС “Лудогорци” в ПИ № 000 040 до напорен водоем  с. Лудогорци в ПИ № 000 088, Землище с. Лудогорци, ЕКАТТЕ 24 116

8. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Изменение и допълнение  на  Наредбата  за определяне размера на местните данъци на територията на община Исперих
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Проект за изменение и допълнение на Наредба № 3;
- Мотиви за изменение и допълнение на Наредба № 3;
- Формуляр за предварителна оценка на въздействието;
- Предложение за изменение и допълнение на Проекта за изменение и допълнение на Наредба № 3;
- Протокол от проведено обсъждане относно внасяне на Проект за изменение и допълнение на Наредба № 3;
- Текст на уведомлението, публикувано в интернет страницата на Община Исперих.

9. Докладна записка от адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет - Исперих относно: Приемане на проект на Наредба № 31 за охрана и опазване на селскостопанското имущество
Приложения:
- Проект на Наредба № 31;
- Мотиви за приемане на Наредба № 31;
- Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието;
- Справка за постъпили предложения;
- Обява, качена в сайта на Община Исперих.

10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

11. Разни

Заседанията на ОбС Исперих са открити и гражданите имат право да присъстват на тях.

адв. Даниел ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет - Исперих