Общински съвет - Исперих

За контакти с Общински съвет - Исперих:
e-mail: obs@isperih.bg
Телефонни номера за контакти
- Председател на Общински съвет Исперих (адв. Даниел Димитров) - 0888 658 527;
- Технически сътрудник ОбС (Сейде Султанова) - 0882 555 631.


Заседание на Общински съвет - Исперих ще се проведе на 26 април 2018 г.


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Финанси и бюджет" в Общински съвет - Исперих

На 23.04.2018 г. от 13:00 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет Исперих, Постоянната комисия по "Финанси и бюджет" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Приемане на  Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на Община Исперих за 2017 г.
Приложения:
- Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на Община Исперих за 2017 г.;
- Становище към докладната записка.

2. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Отписване на несъбираеми вземания от наеми и такси при община Исперих поради изтекла погасителна давност.
Приложение: Становище към докладната записка

3. Докладна записка от Дауд Себайдин Ибрям - ликвидатор на "Лудогорска слава" ЕООД гр. Исперих относно: Приемане на финансов отчет на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД в ликвидация, ЕИК 826055360 към 31.12.2017 г.

4. Докладна записка от Нехире Юмер - заместник-кмет на община Исперих относно: Определяне на имоти – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане през 2018 г.
Приложение: Опис на имотите

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

5. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Даване на съгласие за извършване на ремонтни дейности на язовир „Китанчево 1“

6. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Определяне на условията за отдаването под наем  на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с. Бърдоква, с. Белинци, с. Вазово, с. Голям Поровец, с. Делчево, с. Духовец, с. Драгомъж, с. Йонково, с. Лъвино, с. Къпиновци и с. Лудогорци, община Исперих, област Разград
Приложение: Опис на имотите

7. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Промяна в характера на собствеността от публична в частна и промяна в начина на трайно ползване на имоти  с НТП „Сметища“ в община Исперих

8. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Продажба на поземлени имоти, находящи се в с. Бърдоква и с. Печеница, община Исперих, област Разград 

9. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Прекратяване  на съсобственост чрез продажба на идеални части от улична регулация, предаваеми към УПИ  ХХХ- 2314 в квартал 9 по плана на гр. Исперих, община Исперих, област Разград

10. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Образуване на нови поземлени имоти – общинска собственост в с. Белинци, община Исперих

11. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Предоставяне на собствеността върху имот от общинския поземлен фонд на наследниците на  Ахмед Бейтулов Мехмедов

12. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Поправка и попълване на Кадастрален план и Изменение на ПУП - ПР  на с. Лудогорци, общ. Исперих, обл. Разград

13. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Одобряване на ПУП–ПП за Пътна връзка (вход – изход) на път III-2305 и II-23 гр. Исперих - с. Я. Груево, на км. 0+324, към поземл. имот № 167 062, ЕКАТТЕ 32874,Стопански двор № 1, местност “Юсек Юстю” - Землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград

14. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Приемане на доклади за осъществени читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих за 2017 г.
Приложение: Становище към докладната записка.

15. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Приемане на Програма за енергийна ефективност на Община Исперих за периода 2018-2023 год.
Приложения:
- План за енергийна ефективност;
- Становище към докладната записка.

16. Докладна записка от Дауд Себайдин Ибрям - ликвидатор на "Лудогорска слава" ЕООД гр. Исперих относно: Приемане на Краен ликвидационен баланс, Пояснителен доклад към баланса, Годишен отчет на ликвидатора и освобождаване на ликвидатора на "ЛУДОГОРСКА СЛАВА" ЕООД в ликвидация от отговорност

Бехчет СЮЛЕЙМАН
Председател на ПК по "Финанси и бюджет"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Стопански дейности и европейско развитие" в Общински съвет - Исперих

На 23.04.2018 г. от 14:00 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет Исперих, Постоянната комисия по "Стопански дейности и европейско развитие" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Приемане на Програма за енергийна ефективност на Община Исперих за периода 2018-2023 год.
Приложения:
- План за енергийна ефективност;
- Становище към докладната записка.

2. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Одобряване на подробен устройствен план на УПИ IV-9534 в квартал 131 и промяна в характера на собствеността от публична в частна на новообразуван УПИ V-2857, квартал 131 по регулационния план  на гр. Исперих

3. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Одобряване на подробен устройствен план на УПИ I-2859 и II-2860 в квартал 82 и промяна в характера на собствеността от публична в частна на част от УПИ I-2859, квартал 82 по регулационния план на гр. Исперих

4. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Даване на съгласие за извършване на ремонтни дейности на язовир „Китанчево 1“

5. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Определяне на условията за отдаването под наем  на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с. Бърдоква, с. Белинци, с. Вазово, с. Голям Поровец, с. Делчево, с. Духовец, с. Драгомъж, с. Йонково, с. Лъвино, с. Къпиновци и с. Лудогорци, община Исперих, област Разград
Приложение: Опис на имотите

6. Докладна записка от Метин Руфи Шефкет - общински съветник и председател на СНЦ "Народно читалище Рома – Вазово – 2007 г." относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на имот – частна общинска собственост на №10015.111.135 с акт № 536 на СНЦ "Народно Читалище Рома-Вазово-2007 год."

7. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Промяна в характера на собствеността от публична в частна и промяна в начина на трайно ползване на имоти  с НТП „Сметища“ в община Исперих

8. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Продажба на поземлени имоти, находящи се в с. Бърдоква и с. Печеница, община Исперих, област Разград 

9. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Прекратяване  на съсобственост чрез продажба на идеални части от улична регулация, предаваеми към УПИ  ХХХ- 2314 в квартал 9 по плана на гр. Исперих, община Исперих, област Разград

10. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Образуване на нови поземлени имоти – общинска собственост в с. Белинци, община Исперих

11. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Предоставяне на собствеността върху имот от общинския поземлен фонд на наследниците на  Шабан Салимов Мехмедов

12. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Предоставяне на собствеността върху имот от общинския поземлен фонд на наследниците на  Ахмед Бейтулов Мехмедов

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

13. Докладна записка от Нехире Юмер - заместник-кмет на община Исперих относно: Определяне на имоти – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане през 2018 г.
Приложение: Опис на имотите

14. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Поправка и попълване на Кадастрален план и Изменение на ПУП - ПР  на с. Лудогорци, общ. Исперих, обл. Разград

15. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Одобряване на ПУП–ПП за Пътна връзка (вход – изход) на път III-2305 и II-23 гр. Исперих - с. Я. Груево, на км. 0+324, към поземл. имот № 167 062, ЕКАТТЕ 32874,Стопански двор № 1, местност “Юсек Юстю” - Землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград

16. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Приемане на  Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на Община Исперих за 2017 г.
Приложения:
- Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на Община Исперих за 2017 г.;
- Становище към докладната записка.

17. Докладна записка от Дауд Себайдин Ибрям - ликвидатор на "Лудогорска слава" ЕООД гр. Исперих относно: Приемане на Краен ликвидационен баланс, Пояснителен доклад към баланса, Годишен отчет на ликвидатора и освобождаване на ликвидатора на "ЛУДОГОРСКА СЛАВА" ЕООД в ликвидация от отговорност

Айдън ХЮСЕИН
Председател на ПК по "Стопански дейности и европейско развитие"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Социални дейности и здравеопазване" в Общински съвет - Исперих

На 23.04.2018 г. от 15:00 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет Исперих, Постоянната комисия по "Социални дейности и здравеопазване" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Айджан Бейтула - заместник-кмет на община Исперих относно: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Програмата за закрила на детето за 2017 г. и на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.
Приложения:
- Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за закрила на детето 2017 г.;
- Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.;
- Становище към докладната записка.

2. Докладна записка от Айджан Бейтула - заместник-кмет на община Исперих относно: Развитие на социалните услуги в община Исперих за 2019 г.
Приложения:
- План за развитие на социалните услуги в община Исперих за 2019 г.;
- Становище към докладната записка.

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

3. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Приемане на доклади за осъществени читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих за 2017 г.
Приложение: Становище към докладната записка.

4. Докладна записка от Айджан Бейтула - заместник-кмет на община Исперих относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Исперих за 2018 година
Приложения:
- Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Исперих за 2018 г.;
- Становище към докладната записка.

5. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Приемане на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на Община Исперих за 2017 г.
Приложения:
- Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на Община Исперих за 2017 г.;
- Становище към докладната записка.

6. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Приемане на Програма за енергийна ефективност на Община Исперих за периода 2018-2023 год.
Приложения:
- План за енергийна ефективност;
- Становище към докладната записка.

Гюнел МЮСРЕФ
Председател на ПК по "Социални дейности и здравеопазване"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Образование, култура, спорт и туризъм" в Общински съвет - Исперих

На 23.04.2018 г. от 15:30 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет Исперих, Постоянната комисия по "Образование, култура, спорт и туризъм" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Приемане на доклади за осъществени читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих за 2017 г.
Приложение: Становище към докладната записка.

2. Докладна записка от Айджан Бейтула - заместник-кмет на община Исперих относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Исперих за 2018 година
Приложения:
- Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Исперих за 2018 г.;
- Становище към докладната записка.

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

3. Докладна записка от Айджан Бейтула - заместник-кмет на община Исперих относно: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Програмата за закрила на детето за 2017 г. и на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.
Приложения:
- Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за закрила на детето 2017 г.;
- Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.;
- Становище към докладната записка.

4. Докладна записка от Айджан Бейтула - заместник-кмет на община Исперих относно: Развитие на социалните услуги в община Исперих за 2019 г.
Приложения:
- План за развитие на социалните услуги в община Исперих за 2019 г.;
- Становище към докладната записка.

5. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Приемане на  Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на Община Исперих за 2017 г.
Приложения:
- Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на Община Исперих за 2017 г.;
- Становище към докладната записка.

6. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Приемане на Програма за енергийна ефективност на Община Исперих за периода 2018-2023 год.
Приложения:
- План за енергийна ефективност;
- Становище към докладната записка.

Екатерина ДИМИТРОВА
Председател на ПК по "Образование, култура, спорт и туризъм"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Законност и обществен ред" в Общински съвет - Исперих

На 23.04.2018 г. от 16:00 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет Исперих, Постоянната комисия по "Законност и обществен ред" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Поправка и попълване на Кадастрален план и Изменение на ПУП - ПР  на с. Лудогорци, общ. Исперих, обл. Разград

2. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Одобряване на ПУП–ПП за Пътна връзка (вход – изход) на път III-2305 и II-23 гр. Исперих - с. Я. Груево, на км. 0+324, към поземл. имот № 167 062, ЕКАТТЕ 32874,Стопански двор № 1, местност “Юсек Юстю” - Землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград

3. Докладна записка от Дауд Себайдин Ибрям - ликвидатор на "Лудогорска слава" ЕООД гр. Исперих относно: Приемане на Краен ликвидационен баланс, Пояснителен доклад към баланса, Годишен отчет на ликвидатора и освобождаване на ликвидатора на "ЛУДОГОРСКА СЛАВА" ЕООД в ликвидация от отговорност

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

4. Докладна записка от Айджан Бейтула - заместник-кмет на община Исперих относно: Развитие на социалните услуги в община Исперих за 2019 г.
Приложения:
- План за развитие на социалните услуги в община Исперих за 2019 г.;
- Становище към докладната записка.

5. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Приемане на  Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на Община Исперих за 2017 г.
Приложения:
- Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на Община Исперих за 2017 г.;
- Становище към докладната записка.

6. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Приемане на Програма за енергийна ефективност на Община Исперих за периода 2018-2023 год.
Приложения:
- План за енергийна ефективност;
- Становище към докладната записка.

7. Докладна записка от Дауд Себайдин Ибрям - ликвидатор на "Лудогорска слава" ЕООД гр. Исперих относно: Приемане на финансов отчет на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД в ликвидация, ЕИК 826055360 към 31.12.2017 г.

8. Докладна записка от Нехире Юмер - заместник-кмет на община Исперих относно: Определяне на имоти – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане през 2018 г.
Приложение: Опис на имотите

9. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Одобряване на подробен устройствен план на УПИ IV-9534 в квартал 131 и промяна в характера на собствеността от публична в частна на новообразуван УПИ V-2857, квартал 131 по регулационния план на гр. Исперих

10. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Одобряване на подробен устройствен план на УПИ I-2859 и II-2860 в квартал 82 и промяна в характера на собствеността от публична в частна на част от УПИ I-2859, квартал 82 по регулационния план  на гр. Исперих

11. Докладна записка от Метин Руфи Шефкет - общински съветник и председател на СНЦ "Народно читалище Рома – Вазово – 2007 г." относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на имот – частна общинска собственост на №10015.111.135 с акт № 536 на СНЦ "Народно Читалище Рома-Вазово-2007 год."

12. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Промяна в характера на собствеността от публична в частна и промяна в начина на трайно ползване на имоти  с НТП „Сметища“ в община Исперих

13. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Продажба на поземлени имоти, находящи се в с. Бърдоква и с. Печеница, община Исперих, област Разград 

14. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Прекратяване  на съсобственост чрез продажба на идеални части от улична регулация, предаваеми към УПИ  ХХХ- 2314 в квартал 9 по плана на гр. Исперих, община Исперих, област Разград

15. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Образуване на нови поземлени имоти – общинска собственост в с. Белинци, община Исперих

16. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Предоставяне на собствеността върху имот от общинския поземлен фонд на наследниците на  Шабан Салимов Мехмедов

17. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Предоставяне на собствеността върху имот от общинския поземлен фонд на наследниците на  Ахмед Бейтулов Мехмедов

18. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Отписване на несъбираеми вземания от наеми и такси при община Исперих поради изтекла погасителна давност.
Приложение: Становище към докладната записка

Росица МИТЕВА
Председател на ПК по "Законност и обществен ред"