Заседания на Постоянните комисии към Общински съвет - Исперих

ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Стопански дейности и европейско развитие" на Общински съвет - Исперих

На 23.10.2017 год. от 13:00 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет - Исперих, Постоянната комисия по "Стопански дейности и европейско развитие" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2018 год. от гори – собственост на Община Исперих

2. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Извършване на замяна на земеделски имот - собственост на Джамийско Мюсюлманско настоятелство с. Китанчево със земеделски имот – частна общинска собственост, находящи се в с. Китанчево, община Исперих

3. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Продажба на  поземлен имот, находящ се в с. Малко Йонково, община Исперих, област Разград

4. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Продажба на  поземлен имот, находящ се в с. Тодорово, община Исперих, област Разград

5. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Определяне на условията за отдаване под наем на урегулирани поземлени имоти, находящи се в с. Белинци, с. Къпиновци, с. Печеница и с. Лъвино, община Исперих

6. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Прекратяване  на съсобственост чрез продажба на ½ част от метална сглобяема барака, находяща в гр. Исперих, ул. „Пирин“ № 1А, община Исперих, област Разград

Айдън ХЮСЕИН
Председател на ПК по "Стопански дейности и европейско развитие"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Финанси и бюджет" на Общински съвет - Исперих

На 23.10.2017 год. от 14:00 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет - Исперих, Постоянната комисия по "Финанси и бюджет" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2018 год. от гори – собственост на Община Исперих

2. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Извършване на замяна на земеделски имот - собственост на Джамийско Мюсюлманско настоятелство с. Китанчево със земеделски имот – частна общинска собственост, находящи се в с. Китанчево, община Исперих

3. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Продажба на  поземлен имот, находящ се в с. Малко Йонково, община Исперих, област Разград

4. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Продажба на  поземлен имот, находящ се в с. Тодорово, община Исперих, област Разград

5. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Определяне на условията за отдаване под наем на урегулирани поземлени имоти, находящи се в с. Белинци, с. Къпиновци, с. Печеница и с. Лъвино, община Исперих

6. Докладна записка от Айджан Бейтула - Заместник-кмет на община Исперих относно: Отдаване под наем чрез пряко договаряне за срок от 10 години на помещения – публична общинска собственост, находящи се в гр. Исперих, ул. „Алеко Константинов”, община Исперих, област Разград по реда на Закона за физическото възпитание и спорта

Бехчет СЮЛЕЙМАН
Председател на ПК по "Финанси и бюджет"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Законност и обществен ред" на Общински съвет - Исперих

На 23.10.2017 год. от 15:00 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет - Исперих, Постоянната комисия по "Законност и обществен ред" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2018 год. от гори – собственост на Община Исперих

2. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на община Исперих относно: Прекратяване  на съсобственост чрез продажба на ½ част от метална сглобяема барака, находяща в гр. Исперих, ул. „Пирин“ № 1А, община Исперих, област Разград

3. Докладна записка от Айджан Бейтула - Заместник-кмет на община Исперих относно: Отдаване под наем чрез пряко договаряне за срок от 10 години на помещения – публична общинска собственост, находящи се в гр. Исперих, ул. „Алеко Константинов”, община Исперих, област Разград по реда на Закона за физическото възпитание и спорта

Росица МИТЕВА
Председател на ПК по "Законност и обществен ред"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Социални дейности и здравеопазване" на Общински съвет - Исперих

На 23.10.2017 год. от 15:30 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет - Исперих, Постоянната комисия по "Социални дейности и здравеопазване" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Айджан Бейтула - Заместник-кмет на община Исперих относно: Отдаване под наем чрез пряко договаряне за срок от 10 години на помещения – публична общинска собственост, находящи се в гр. Исперих, ул. „Алеко Константинов”, община Исперих, област Разград по реда на Закона за физическото възпитание и спорта

Гюнел МЮСРЕФ
Председател на ПК по "Социални дейности и здравеопазване"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Образование, култура, спорт и туризъм" на Общински съвет - Исперих

На 23.10.2017 год. от 15:30 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет - Исперих, Постоянната комисия по "Образование, култура, спорт и туризъм" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Айджан Бейтула - Заместник-кмет на община Исперих относно: Отдаване под наем чрез пряко договаряне за срок от 10 години на помещения – публична общинска собственост, находящи се в гр. Исперих, ул. „Алеко Константинов”, община Исперих, област Разград по реда на Закона за физическото възпитание и спорта

Екатерина ДИМИТРОВА
Председател на ПК по "Образование, култура, спорт и туризъм"